Obsah

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


 

Ing. Roman Dutkevič

vedoucí odboru

 • vydává rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • vykonává dozor státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v územním obvodu města Hulína
 • koordinuje přípravu a realizaci investic
 
Tel: 573 502 720
E-mail: dutkevic@hulin.cz

 

 

Ing. Šárka Dostálová

referentka

 • ochrana přírody a krajiny
 • odpadové hospodářství
 • koordinace správy městské zeleně

 

Tel: 573 502 725

E-mail: dostalova@hulin.cz

 

 

Daniela Kainerová

referentka

 • deratizace veřejných prostranství
 • povodňový plán
 • zatoulaní psi
 • rybářské lístky
 • vydávání koordinovaných stanovisek

 

Tel: 573 502 728
E-mail: kainerova@hulin.cz

 

 

Jana Kouřilová

referentka

koordinační a projektový pracovník MAS Jižní Haná

 

Tel: 573 502 705
E-mail: kourilova@hulin.cz
 

 

 

 

 

 


 

Formuláře:

 


 

Odkaz na OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

 


 

Výdej sáčků na psí exkrementy

Od 1.1.2016 vydává město Hulín chovatelům psů, poplatníkům s trvalým pobytem v Hulíně, Záhlinicích a Chrášťanech úklidové sáčky pro sběr psích exkrementů. Úklid exkrementů je dle zákona povinný.

Po úhradě ročního poplatku na rok 2016 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 o místním poplatku ze psů obdrží majitel psa na pokladně Městského úřadu v Hulíně od nového roku 350 ks mikrotenových sáčků. Chovatelé, kteří platí poplatek převodem z účtu, prokáží svůj nárok dokladem o finančním převodu.

Nárok na vydání úklidových pomůcek má pouze ten poplatník, který zaplatí poplatek včas, tzn. do 31. března příslušného kalendářního roku.

 

Město Hulín vyhlašuje pro rok 2014 akci "Z" - zapoj se

Rada města na svém 50. zasedání konaného dne 18.04.2013 schválilo zahájení akce "Z" - zapoj se jako pilotní projekt ke zplešování kvality infrastruktury ve městě. Hlavním cílem je zapojení vlastníků přilehlých nemovitostí ke zlepšení stavu stávajích chodníků, čímž dojde ke snížení ceny za opravu těchto chodníků. Kompletní pravidla včetně žádosti jsou umístěna na internetových stránkách níže.

Město Hulín jako vlastník všech místních komunikací vyhlašuje pro rok 2013 akci „Z“ – zapoj se jako pilotní projekt k zlepšování kvality infrastruktury ve městě s aktivním zapojením občanů. Hlavním cílem je:

 • zapojení vlastníků přilehlých nemovitostí ke zlepšení stavu stávajících chodníků
 • snížení ceny za opravy chodníků

Prioritně budou podpořeny opravy ve starší zástavbě města Hulína a v místních částech Záhlinice, Chrášťany. Z projektu jsou vyloučeny chodníky na sídlištích a kolem hlavních komunikací (silnice I/55 a II/432).

Odkazy:

 


 

Územní plán města

Povodňový plán města

 


 

I. Ve věcech samostatné působnosti: 


V oblasti investic 

 • organizuje výběrová řízení v oblasti své působnosti
 • doporučuje výběr projektantů, dodavatelů
 • uzavírá smlouvy na investiční akce města po projednání v radě
 • provádí kontrolu prováděných stavebních prací pro město ve smyslu technického dozoru investora, pokud tento není stanoven zvláštní smlouvou
 • vede agendu jednotlivých investičních akcí
 • zodpovídá za dokonalé administrování všech investičních akcí, 
 • navrhuje a předkládá radě plán investic, zabezpečuje jeho aktualizaci minimálně 1 x ročně

 
 V oblasti rozvoje města 

 • zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • aktivně vyhledává dotační zdroje a připravuje koncepční návrhy pro využití dotačních titulů
 • navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho nejvhodnější urbanistický rozvoj v souladu s ekologicky rovnovážným rozvojem území
 • vykonává státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v územním obvodu města
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast výstavby a rozvoje města
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast životního prostředí, cestovního ruchu a propagace a vzhledu města, 
 • vyřizuje petice a stížnosti, oznámení a podněty týkající se zásadního stavu místních pozemních komunikací
 • vede agendu související s členstvím města ve svazku obcí RESO – Regionální sdružení obcí se sídlem v Hulíně 
 • přiděluje čísla popisná a evidenční objektům ve městě Hulíně a v jeho místních částech Chrášťany a Záhlinice
 • vede evidenci přidělených čísel popisných a čísel evidenčních objektů města Hulína a jeho místních částí
 • vystupuje v roli editorů údajů na úseku RÚIAN za obec, SÚ za město Hulín a za obce Břest a Pravčice
 • provádí pasportizaci majetku
 • řeší oblast cestovního ruchu
 • zodpovídá za agendu vztahující se k členství města ve svazku obcí „ RESO“, v Mikroregionu Jižní Haná a ve všech dalších sdruženích (eviduje smlouvy, sleduje příspěvky, zabezpečuje účast na jednáních, přenáší informace atd.
 • zodpovídá za agendu v oblasti památkové péče
 • řeší problematiku dopravní obslužnostispolupracuje s Odborem správy majetku města a Útvarem tajemníka na správě, údržbě a opravách sbírkových předmětů v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • spolupracuje s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích při organizaci společenských a vzdělávacích akcích

 

V oblasti životního prostředí 

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • připravuje obecně závazné vyhlášky města ve svěřené oblasti
 • zajišťuje a koordinuje zasedání povodňové komise v případě potřeby
 • aktualizuje Povodňový plán
 • spolupracuje se společností Kombyt servis, s. r. o. – vybírá vhodná místa pro náhradní výsadbu, vybírá sadbový materiál, dohlíží na provádění náhradní výsadby, dohlíží a koordinuje údržbu městské zeleně
 • usiluje o koncepci v ozelenění města, zabývá se vývojem městského parku a ostatních enkláv zeleně ve městě
 • vyřizuje petice a stížnosti, oznámení a podněty na úseku ŽP
 • spolupracuje s AOPK Brno, nechává vypracovávat odborné posudky na jednotlivé úseky městské zeleně
 • spolupracuje s psím útulkem Čápka v Kroměříži
 • vede evidenci včelstev
 • zabezpečuje deratizaci na veřejných prostranstvích
 • dohlíží na udržování městského mobiliáře dětských hřišť
 • dohlíží, aby byla plněna legislativa ohledně požadavků na kvalitu pitné vody v částech obce, kde není veřejný vodovod – specificky v Záhlinicích
 • koordinuje s oprávněnou osobou odběry vzorků pitných vod z městských studní Záhlinice Chrášťany
 • provádí odběry vzorků odpadních vod z recipientů Kurovický potok a Mojena – povinné plnění legislativních podmínek obce (spolupráce s VAK, smlouvy aj)
 • koordinuje odběry a monitoring vzorků z rekultivované skládky Padělky
 • provádí kontrolu a zajišťuje likvidaci černých skládek
 • jedná s firmami, které pro město zajišťují likvidaci odpadů
 • jedná s Povodím Moravy a. s. a Lesy ČR, s. p. v záležitostech týkajících se toku řeky Rusavy, jejích břehových porostů, průtočného profilu, údržby jezů a, povodňových plánů aj. 
 • spolupracuje s Pozemkovým úřadem ohledně využití polních cest, dále ohledně komplexních pozemkových úprav v souvislostech se stavbou dálniční sítě 
 • realizuje opatření Plánu odpadového hospodářství
 • koordinuje Systém zpětného odběru a elektrozařízení
 • spolupracuje se Státní rostlinolékařskou správou /podává informace o výskytu chorob a škůdců na rostlinách
 • spolupracuje s orgány veterinární správy při ochraně zvířat proti týrání – společné výjezdy s pracovníky KVS v případě stížností na týrání zvířat
 • zajišťuje odstraňování těl uhynulých zvířat ze zastavěných částí obce

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

na úseku územního plánování města 

 • zabezpečuje souhrnné práce při plnění úkolů státní správy na úseku územního plánování
 • poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití
 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města a jejich změny, 
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve správním obvodu , 
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti , 
 • pořizuje územní studii na úseku stavebního zákona, 
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona podle potřeb města, 
 • vydává závazná koordinovaná stanoviska 
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace 

 

Na úseku obecného stavebního úřadu 
 
vykonává působnost jež vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ním souvisejících právních 
předpisů, především: 

 • poskytuje jako předběžné informace územně plánovací informace: 
 1. o podmínkách vydání územního rozhodnutí
 2. o podmínkách vydání územního souhlasu
 3. umístění stavby
 4. změně využití území
 5. změně vlivu užívání stavby na území
 • vydává územní souhlasy
 • vydává souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává stavební povolení
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením
 • může uzavírat se stavebníky veřejnoprávní smlouvy o provedení staveb
 • přijímá oznámení o uzavření smlouvy s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace 
 • uplatňuje výhrady proti oznámení stavebních záměrů s certifikátem autorizovaného inspektora
 • rozhoduje o nezpůsobilosti staveb k posouzení autorizovaným inspektorem
 • ve veřejném zájmu mění a ruší vydaná stavební povolení
 • přijímá oznámení záměrů započít s užíváním dokončených staveb
 • vydává kolaudační souhlasy
 • vydává časově omezená povolení k předčasnému užívání staveb před jejich úplným dokončením
 • rozhoduje o zkušebním provozu
 • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby pravomocně povolené před 1. 1. 2007
 • nařizuje pořízení dokumentací skutečného provedení staveb, příp. pasportů staveb a tyto ověřuje
 • vydává písemné souhlasy, příp. rozhodnutí, se změnami v účelu užívání staveb, v jejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejich podstatném rozšíření a změn v činnosti, nebo se změnou doby trvání dočasné stavby
 • vydává souhlasy a povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, případně vede dodatečné povolení a opakovaně stavební řízení
 • nařizuje obnovení předcházejícího stavu staveb
 • projednává dodatečná povolení staveb, terénních úprav a zařízení
 • provádí kontrolní prohlídky staveb, výrobků, které plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb
 • nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, terénních úprav a zařízení
 • rozhoduje o poskytnutí stavebních příspěvků vlastníkům staveb, stavebních pozemků nebo zastavěných stavebních pozemků, kterým bylo nařízeno provedení jejich nezbytných úprav
 • projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách
 • eviduje a ukládá veškerou dokumentaci a spisy obecného stavebního úřadu a umožňuje nahlížet do svých spisů
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku obecného stavebního úřadu
 • vykonává státní dozor nevěcech územního plánování a stavebního řízení
 • projedná žádosti a vydává rozhodnutí o výjimkách: 
 1. z obecných požadavků na výstavbu
 2. z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení
 3. z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
 • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny
 • vydává souhlasy a vyjádření pro povolení staveb speciálními stavebními úřady
 • vede řízení a ukládá pokuty o přestupcích a správních deliktech proti stavebnímu zákonu
 • vede spisovou službu v rozsahu své působnosti
 • eviduje, ukládá a chrání veškerá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření vydaná podle stavebního zákona včetně příslušných spisů a podkladů
 • umožňuje nahlížení do svých spisů osobám, které prokáží odůvodněnost takového požadavku
 • vede statistickou evidenci a vydaných rozhodnutích a dalších opatřeních stavebního úřadu a o stavbách, o čemž zpracovává pravidelné statistické výkazy
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona
 • ukládá pořádkové pokuty
 • vyměřuje správní poplatky související s jeho činností dle zákona o správních poplatcích
 • projednává a vyřizuje petice, stížnosti, oznámení a podněty občanů v rozsahu své působnosti

 

Na úseku pozemních komunikací 

 • vydává rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 

Na úseku vodního hospodářství 

 
Na úseku odpadového hospodářství 

 • vykonává státní správu dle zákona o odpadech
 • vede evidenci odpadů města
 • připravuje a kontroluje dodržování Vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
 • provádí kontrolní řízení a metodickou pomoc u podnikatelských subjektů
 • prošetřuje došlé stížnosti na úseku odpadového hospodářství
 • podílí se na přípravě Plánu odpadového hospodářství a realizaci záměr

 

Na úseku ochrany ovzduší 

 • vykonává státní správu dle zákona o ovzduší

 
Na úseku ochrany přírody a krajiny 

 • vykonává státní správu dle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • registruje významné krajinné prvky
 • vyjadřuje se ke stavebním činnostem z hlediska kácení zeleně

 
Na úseku rybářství