Obsah

Formuláře žádostí, povolování výjimek, náležitosti dokumentace, stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě, provádění stavby svépomocí


Související právní předpisy:

 

 

Všechny formuláře jsou ve formátu *.doc, případně *.docx. Pokud chcete formulář ve formátu *.pdf, můžete jej stáhnout na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Jde o poskytnutí předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, vč. seznamu dotčených orgánů, a o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí, vč. seznamu dotčených orgánů. Platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.

 

Územní souhlas lze vydat místo územního rozhodnutí, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 
Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
 
Rozhodnutí vyžadují terénní úpravy (zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu), stanovení dobývacího prostoru, odstavné, manipulační, prodejní skladové nebo výstavní plochy, hřbitovy, změny druhu pozemku (zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím), úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, a dlaší záměry uvedené v § 80 odst. 3 staveb. zákona, pokud jde o území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy.
 
Rozhodnutí stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí vyžadují takové změny v užívání stavby, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
 
Rozhodnutí stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků. Žádost musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 staveb. zákona).
 
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě.
 
Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení. Pokud povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu společné řízení vylučuje, rozhodne stavební úřad o vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do nabytí právní moci územního rozhodnutí.
 
Jde o stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci (do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím), o podzemní stavby (do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, o dočasné na dobu nejdéle 3 let (stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené; dobu dočasnosti nelze prodloužit), o stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky (s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m) a o stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 staveb. zákona (zařízení o celkové ploše větší než 8 m2).
 
Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li staveb. zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují i změny staveb uvedených v § 104 staveb. zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 staveb. zákona. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 staveb. zákona namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí jako ohlášení.
 
Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí.
 
Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.
 
Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.
 
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 staveb. zákona, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.
 
Kolaudační souhlas je vždy vyžadouván u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například u nemocnic, škol, nájemních bytových domů, staveb pro obchod a průmysl, staeva pro shromažďování většího počtu osob, staveb dopravních a občanské infrastruktury, staveb pro ubytování odsouzených a obviněných, dále staveb, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změn stavbem, které jsou kulturní památkou.
 
Žádost se podává u staveb, které byly povoleny podle předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a nebyly dosud zkolaudovány. Stavebník předloží stavebnímu úřadu rovněž údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
 
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 staveb. zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
 
Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 staveb. zákona, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 staveb. zákona nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.
 
Žádost lze podat až v průběhu řízení o nařízení odstranění stavby, které stavební úřad zahajuje z vlastního podnětu (stavebník o toto řízení nežádá). Žádost lze podat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.
 
Žádost lze podat až v průběhu řízení o nařízení odstranění stavby, které stavební úřad zahajuje z vlastního podnětu (stavebník o toto řízení nežádá). Žádost lze podat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.
 
V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby a tuto si nechat ověřit stavebním úřadem. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.