Obsah

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. ve znění usnesení vlády č. 1295 ze dne 10. prosince 2020, kterým se prodlužuje jeho účinnost do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod., a ve znění usnesení vlády č. 1374 ze dne 23. prosince 2020kterým prodloužila jeho účinnost do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod., zakazuje

 • 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • a) přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
  • b) návštěv nezletilých pacientů,
  • c) návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • d) návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 • 2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
  • a) třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
  • b) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
  • c) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • d) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
  • e) třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),
 • 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
  • a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;
  • zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.