Obsah

Odbor právních a vnitřních věcí

Organizační zařazení

Město Hulín > Městský úřad

 

I. Ve věcech samostatné působnosti:

na úseku právních a vnitřních věcí

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • poskytuje právní služby pro ostatní odbory úřadu a organizace zřízené městem
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, směrnic, řádů a nařízení města a příkazů tajemníka
 • kontroluje návrhy všech obecně závazných vyhlášek, spolupracuje s příslušnými odbory na jejich tvorbě, iniciuje jejich změny při změnách zákonů, zabezpečuje jejich archivaci
 • na základě předložených dokladů vypracovává smlouvy pro potřeby vedení města
 • zastupuje město v právních sporech, zpracovává návrhy žalob pro město
 • zajišťuje na základě předložených podkladů vymáhání pohledávek pro město
 • spolupracuje s Probační a mediační službou ČR
 • vede evidenci a vyřizuje náhrady majetkových škod města
 • vyřizuje živnostenská oprávnění pro město
 • vede evidenci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění později vydaných předpisů a koordinuje jejich vyřízení v zákonných lhůtách
 • plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva
 • provádí kontrolu usnesení zastupitelstva po právní stránce
 • vede evidenci petic, stížností a podnětů od občanů a koordinuje jejich vyřízení v zákonných lhůtách
 • zajišťuje rozesílání povinných výtisků měsíčníku Hulíňan
 • spolupracuje s redaktorem radničního zpravodaje Hulíňan, zejména sleduje čerpání rozpočtu
 • vede evidenci smluv města a úřadu dle platné směrnice
 • vydává průkazy novým zaměstnancům úřadu, členům výborů zastupitelstva a komisí rady
 • zajišťuje nákup drobného hmotného investičního majetku pro městský úřad
 • provádí inventarizaci drobného hmotného investičního majetku městského úřadu, navrhuje vyřazení drobného hmotného investičního majetku městského úřadu
 • zajišťuje úklid budovy radnice a pracoviště stavebního úřadu (umístěného v pronajatých prostorách sousední budovy) a pracoviště Městské knihovny Hulín včetně zametání chodníků a úklidu sněhu na dvoře radnice
 • zabezpečuje pro budovu radnice výsadbu letniček do truhlíků a péči o ně po dobu jaro – podzim, podle potřeby
 • zabezpečuje čištění interiérů služebních aut

 

na úseku podatelny 

 • plní funkci informační kanceláře úřadu
 • vykonává administrativní práce – příjem a odesílání pošty listovní včetně  přidělování vrácených doručenek a rozdělení na jednotlivé odbory úřadu dle pokynů tajemníka, rozdělování novin a časopisů, pro úřad i příspěvkové organizace
 • elektronicky zasílá jednotlivé částky Sbírky zákonů tajemnici a vedoucím odborů
 • přijímá a odesílá zprávy z datových schránek
 • přijímá, třídí a rozděluje e-maily došlé na adresu města
 • přijímá a eviduje došlé balíky a ceniny
 • zabezpečuje prodej turistických známek města, pohledů a map, provádí jejich vyúčtování
 • zajišťuje vyvěšení úředních vyhlášek a dalších dokumentů na úřední desce
 • půjčuje náhradní klíče od místností radnice
 • pečuje o nástěnku ve vestibulu radnice
 • provádí systematické vyhledávání, vystřihování a ukládání zpráv o městě, které vycházejí v denním tisku a vyvěšuje je na webové stránky města
 • obsluhuje telefonní ústřednu a fax (i pro občany)
 • vede evidenci ztrát a nálezů mimo zvířat
 • vede evidenci objednávek pro celý úřad

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 
na úseku právních a vnitřních věcí 
vykonává státní správu v základním rozsahu pověřeného obecního úřadu, 
zejména: 

 • projednává přestupky na úseku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), e), m), o), p), proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku
 • projednává správní delikty fyzických osob podnikajících
 • zpracovává posudky na občany pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a další oprávněné orgány
 • vede evidenci pokut za přestupky
 • provádí kontrolu podle zákona č. 273/1993 Sb., o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, ve znění později vydaných předpisů
 • zabezpečuje volby, plní úkoly organizačně technického zabezpečení těchto voleb

 

na úseku matriky

vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením 
matrik (matriční úřad) zejména: 

 • vede matriční knihy a sbírky listin podle platných právních předpisů
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – Registru obyvatel matriční činnosti (zápis údajů o narození, o změně pohlaví, změně příjmení, určení otcovství, osvojení, uzavření manželství, úmrtí)
 • provádí úkony, které jsou v působnosti matričního úřadu dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění později vydaných předpisů
 • vede správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu podle platných právních předpisů
 • provádí vidimaci a legalizaci podle platných právních předpisů
 • provádí autorizovanou konverzi podle platných právních předpisů
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu na úseku voleb a zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů o volbách do Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů a Evropského parlamentu, prezidenta republiky, plní úkoly organizačně technického zabezpečení voleb
 • vede stálé a zvláštní seznamy voličů, vyznačuje v nich změny, připravuje volební tiskové sestav, vydává voličské průkazy

matrika - životní události, postupy, formuláře

 

na úseku evidence obyvatel 
 
vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu zejména: 

 • na úseku evidence obyvatel podle platných právních předpisů - vedení evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, poskytování informací z agendového systému evidence obyvatel, zprostředkování kontaktu mezi občany
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů - ROB (registr obyvatel) při zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu a adrese pro doručování a RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) při zápisu ulice
 • provádí vidimaci a legalizaci podle platných právních předpisů
 • organizačně zabezpečuje přípravu a průběh periodického sčítání obyvatel
 • provádí inventarizaci drobného investičního majetku pro městský úřad, zajišťuje nákup drobného hmotného investičního majetku pro městský úřad, navrhuje vyřazení drobného hmotného investičního majetku městského úřadu

evidence obyvatel - životní události, postupy, formuláře

 

na úseku podatelny 

 • provádí vidimaci a legalizaci listin podle platných právních předpisů, včetně vybírání poplatků
 • zajišťuje vydávání informací v elektronické podobě z Czech – Pointu pro veřejnost – katastr nemovitostí, rejstřík trestů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, výpis z bodového hodnocení řidiče, seznam kvalifikovaných dodavatelů, konverze z listinné podoby do elektronické, konverze z elektronické podoby do listinné, zřizování, zneplatnění a znepřístupnění datových schránek, včetně vybírání poplatků.

 
V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím 

 • poskytuje právní poradenství, zpracovává návrhy změn zřizovacích listin příspěvkových organizací