Obsah

Krizové opatření k zamezení importu varianty B.1.1.529 z regionu jižní Afriky

V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. listopadu 2021 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2021 do 23:59 hod.

 • I. důrazně nedoporučuje občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky cestovat na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Eswatini/Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mosambiku;
 • II. zakazuje vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Eswatini/Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku; to neplatí, jde-li o držitele oprávnění k pobytu nad 90 dnů na území České republiky vydaného Českou republikou;
 • III. nařizuje
  • 1. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Eswatini/Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku
   • a) před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN,
   • b) před vstupem na území České republiky disponovat:
    • i) negativním výsledkem RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který se dokládá písemným potvrzením vystaveným osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, a který nebyl proveden více než 72 hodin před započetím cesty; povinnost disponovat dokladem o výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se nevztahuje na držitele diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 mimo území České republiky, a
    • ii) potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky,
   • c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře, doklad o výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle písmene b) bodu i) nebo diplomatickou nótu;
   • d) do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,
   • e) nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,
   • f) podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle písmene e) samoizolaci podle bodu IV.1.,
   • g) v situacích podle bodu IV.1. vždy při opuštění bydliště nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky;
  • 2. bod III.I. neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a pro osoby do dovršení 6 let věku, nenavštěvují-li předškolní zařízení,
  • 3. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro země uvedené v bodě I.,
  • 4. přerušit všechna řízení o žádostech o víza a pobyty podaných na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro země uvedené v bodě I.,
  • 5. nevyznačit víza na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro země uvedené v bodě I.; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření a pro vyznačování víz za účelem převzetí povolení k pobytu, která lze vyznačit jen v případě ztráty nebo zničení již dříve vydaného průkazu o povolení k pobytu;
 • IV. stanoví
  • 1. že samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
   • a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,
   • b) akutních cest do zdravotnických zařízení,
  • 2. že body III.3 až III.5. neplatí pro žádosti podávané v zahraničně politickém zájmu České republiky, o kterém rozhoduje pouze ministr zahraničních věcí.

Vláda usnesením ze dne 6. prosince 2021 č. 1121 rozhodla o změně doby účinnosti usnesení vlády ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084, vyhlášeného pod č. 438/2021 Sb., tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 20. prosince 2021 do 23:59 hod.