Obsah

Opatření ve školství

Informace k provozu škol na stránkách Ministerstva školství.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem vydání:

 • I. S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se upravuje provoz škol a školských zařízení tak, že:
  • 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), se upravuje takto:
   • a) na vzdělávání studentů se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,
   • b) pro zkoušky studentů a účast osob na akademických obřadech platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
  • 2. provoz středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se upravuje tak, že 
   • a) na vzdělávání žáků a studentů a na mimořádný termín společné části maturitní zkoušky se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,
   • b) pro zkoušky žáků a studentů platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
  • 3. provoz mateřských škol, základních škol a školních družin podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se upravuje tak, že 
   • a) na vzdělávání dětí a žáků ve školách a na pravidelnou činnost školních družin se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,
   • b) pro zkoušky platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
   • c) pro jinou než pravidelnou činnost školních družin platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání,
  • 4. na provoz středisek volného času a školních klubů podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání,
  • 5) konání
  • a) přijímacích zkoušek na vysoké školy se upravuje tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
  • b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře se upravuje tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
  • c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.
 • II. S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a základní škole poskytnout osobám přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací zkoušky.