Obsah

Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Město Hulín, nám Míru 162, 768 24 Hulín
Datová schránka:   2prbftx 
Podatelna: podatelna@hulín.cz
Telefon: +420 573 502 711 (spojovatelka)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Firma: SEID s.r.o. 
Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice
Jméno a příjmení pověřence: Ing. Milan Seidler
E-mail: milan.seidler@seid.cz
Telefon: +420 724 094 634

 

Informace města o zpracování osobních údajů:

Město Hulín jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

 

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.            

Seznam činností, zpracovávajících osobní údaje, je k dispozici na sekretariátě starosty

Práva subjektu údajů, formuláře     

Zpracování osobních údajů 

                             

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Kamerový systém

Kamerový systém, jehož vlastníkem je Město Hulín a je provozován na území města Hulína, provozuje a využívá pouze Policie ČR, Obvodní oddělení Hulín.

Kamerový systém je provozován za účelem plnění zákonných povinností Policie ČR.

Z pohledu Nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. "GDPR") je Policie ČR správcem osobních údajů pořízených tímto kamerovým systémem. 

K záznamu z kamerového systému nemá přístup žádný zástupce města Hulína ani zaměstnanci Městského úřadu Hulín. Přístup k výstupům kamerového systému není umožněn ani jiným civilním osobám. 

Výjimku tvoří dílčí kamerové záznamy, zajištěné jako důkazní prostředek pro přestupkové či trestní řízení. Zajištěné záznamy jsou předávány společně se spisovým materiálem na příslušný úřad, odpovědnému pracovníkovi Městského úřadu Hulín, jako příloha k podnětu na zahájení přestupkového řízení.