Obsah

 

ODBOR FINANČNÍ


 

Bc. Zuzana Balcárková

vedoucí odboru

 • rozpočet města

 

Tel: 573 502 733
Mob: 730 599 962
E-mail: balcarkova@hulin.cz

 

 

Eva Vojkůvková

referentka

 • hlavní účetní

 

Tel: 573 502 736
E-mail: vojkuvkova@hulin.cz

 

 

Hana Žůrková

referentka

 • splátky bytů Družba 1321
 • platby nájemného dle uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor a pozemků
 • místní poplatek z ubytovací kapacity

 

Tel: 573 502 735
E-mail: zurkova@hulin.cz

 

 

Jana Kraváčková

referentka

 • správa místního poplatku za komunální odpad
 • evidence majetku města

 

Tel: 573 502 734
E-mail: kravackova@hulin.cz

 

 

Ing. Jana Karská

referentka

 • platby faktur

 

 

Tel: 573 502 737
E-mail: karska@hulin.cz

 

 

Jaroslava Křepelková

referentka

 • pokladna
 • místní poplatek ze psů

 

Tel: 573 502 730

E-mail: krepelkova@hulin.cz

 

 

 


 

Dokumenty:

 


 

 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů

Celý, nezkrácený text vyhlášky: mestsky-urad-mesto/dulezite-dokumenty....

Poplatek platí

1. fyzická osoba,

 • která má ve městě trvalý pobyt;
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území naší republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů;
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců;
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl, nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;

2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Správu poplatku vykonává Městský úřad Hulín – finanční odbor, hlavní budova, 2. patro – dveře č. 305

Sazba poplatku a splatnost poplatku

Poplatek pro fyzickou osobu činí 550,00 Kč ročně a je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 8. příslušného kalendářního roku, popřípadě jednorázově do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatník do 4 let věku, nebo od 75 let věku, včetně roku ve kterém tento věk dovrší, platí sníženou sazbu ve výši 276,00 Kč za rok.

Osvobození od poplatku:

 • dlouhodobý pobyt (delší než 6 měsíců) v zahraničí
 • výkon trestu odnětí svobody
 • prokazatelný pobyt poplatníka mimo své trvalé bydliště po doložení dokladu o platbě v jiné obci.
 • pobyt v azylovém domě, nebo obdobném zařízení
 • pobyt v dětských domovech, ústavech sociální péče pro mládež a podobných zařízeních
 • pobyt v zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb
 • členství v zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů Hulín nebo Záhlinice 

Všechny výše uvedené skutečnosti je nutno doložit příslušnými doklady.

Možnosti úhrady:

 • bezhotovostním převodem platby na účty města č. účtu 8319720217/0100 (Komerční banka) s uvedením VS
 • v pokladně MěÚ (ve dvoře – vchod A)

 

Tiskopisy

 

 


 

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů – obecně závazná vyhláška

Text vyhlášky: mestsky-urad-mesto/dulezite-dokumenty...

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města.  Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen podat přiznání nejpozději do 15 - ti dnů poté, co se stal majitelem psa, nebo kdy jeho pes dosáhl stáří tří měsíců.

Stejně tak do 15- ti dnů je poplatník povinen oznámit každou novou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Správu poplatku vykonává Městský úřad Hulín – odbor finanční  - pokladna

     
 

Pokladní hodiny:

Pondělí 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý    
Středa 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek   12:00 - 15:00
Pátek

7:30 - 11:00

 

 

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí ročně:

 • ve městě Hulíně v rodinných domcích Kč 250,-
 • ve městě Hulíně v bytových domech Kč 600,-
 • v místních částech Chrášťany, Záhlinice Kč 100,-

 

2. Nárok na úlevu od poplatku ze psů má poplatník od 65 let věku. Sazba poplatku v tomto případě činí: 

 • ve městě Hulíně v rodinných domcích Kč 150,-
 • ve městě Hulíně v bytových domech Kč 200,-
 • v místních částech Chrášťany, Záhlinice Kč 50,-

 

Poplatek za druhého a každého dalšího psa bude navýšen o 50% ze základní stanovené sazby.

Osvobození od poplatku :

Od poplatků je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis 1)
 • jejíž pes byl pořízen z psího útulku
 • člen Sboru dobrovolných hasičů a je uveden na seznamu, předloženém velitelem SDH

 

1) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Možnosti úhrady:

 • bezhotovostním převodem platby na účty města č. účtu 8319720217/0100 (Komerční banka) s uvedením VS
 • v pokladně MěÚ (ve dvoře – vchod B)

 

Tiskopisy

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I. Ve věcech samostatné působnosti:  

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • sleduje, analyzuje a zajišťuje finanční situaci města
 • zpracovává návrh rozpočtu města a rozpočtových opatření a předkládá 
 • ke schválení zastupitelstvu
 • zpracovává rozpočtový výhled měst 
 • vede účetnictví města dle příslušných zákonů
 • sleduje čerpání a předkládá zprávy k vyjádření rady, finančního výboru a ke schválení zastupitelstvu
 • zpracovává návrh závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok
 • zpracovává finanční analýzu a podklady pro dluhovou službu, 
 • metodicky řídí finanční politiku ostatních odborů MěÚ, účastní se odborných jednání ve finanční oblasti
 • ukládá dle rozhodnutí orgánů města odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
 • kontroluje hospodaření organizací zřízených a založených městem ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění později vydaných předpisů 
 • řídí a provádí finanční vypořádání všech závazků města vůči právnickým a fyzickým osobám
 • zpracovává vyúčtování státních dotací
 • provádí platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města
 • vydává vnitroorganizační směrnice ve své působnosti
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu a čerpání zřízených fondů a spravuje je
 • je správcem městské pokladny
 • zpracovává platy pracovníků MěÚ a pracovníků zaměstnaných na základě uzavřených dohod
 • vede agendu související s odměňováním pracovníků přijatých na veřejně prospěšné práce a na společensky účelná pracovní místa
 • zajišťuje výplaty odměn volených funkcionářů
 • zajišťuje vyúčtování cestovních náhrad
 • eviduje závazky vyplývající ze smluv, sleduje platby z nich vyplývající a vymáhá dlužné částky vzniklé neplněním závazků z těchto smluv
 • organizačně zajišťuje inventarizaci majetku města, provádí odsouhlasení a kompletizaci provedených inventur
 • zajišťuje archivaci účetních dokladů
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města ve své působnosti
 • zpracovává DPH + daň z nabytí nemovitých věcí
 • zpracovává daňové přiznání města ve věci daně z příjmu právnických osob
 • zabezpečuje přezkoumání hospodaření města ve smyslu zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění později vydaných předpisů
 • zajišťuje a koordinuje zasedání Finančního výboru

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 •  provádí řízení podle zákona 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění později vydaných předpisů

v oblasti místních poplatků spravuje: 

 • poplatek ze psů
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • poplatek z ubytovací kapacity

 

V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím 

 • metodicky řídí příspěvkové organizace v oblasti financí prostřednictvím vedoucího Odboru finančního