Obsah

 

ODBOR FINANČNÍ


 

Bc. Zuzana Balcárková

vedoucí odboru

 • rozpočet města

Tel: 573 502 733
Mob: 730 599 962
E-mail: balcarkova@hulin.cz

 

Eva Vojkůvková

referentka

 • hlavní účetní

Tel: 573 502 736
E-mail: vojkuvkova@hulin.cz

 

Hana Žůrková

referentka

 • mzdová agenda

Tel: 573 502 735
E-mail: zurkova@hulin.cz

 

Jana Kraváčková

referentka

 • správa místního poplatku za komunální odpad
Tel: 573 502 734
E-mail: kravackova@hulin.cz

 

 

Ing. Jana Karská

referentka

 • platby faktur

Tel: 573 502 737
E-mail: karska@hulin.cz

 

Jaroslava Křepelková

referentka

 • pokladna
 • místní poplatek ze psů

Tel: 573 502 730
E-mail: krepelkova@hulin.cz

 

HANA NAKLÁDALOVÁ

referentka

 • platby nájemného dle uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor a pozemků
 • evidence majetku města

tel: 573 502 724
e-mail: nakladalova@hulin.cz

 

 


 

Dokumenty:

 


KOMUNÁLNÍ ODPAD

 Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Celý, nezkrácený text vyhlášky: mestsky-urad-mesto/dulezite-dokumenty....

Poplatníkem poplatku je:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě (týká se i cizinců s povoleným pobytem na území města), nebo

 • vlastník nemovité věci (fyzická a nově i právnická osoba) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci uvedené nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

 

Sazba a splatnost poplatku:

 • Základní sazba poplatku je stanovena ve výši  800,- za osobu a rok.

 • Osoba, která dovrší v poplatkovém roce 75 let a  dítě které v poplatkovém roce nedovrší 5 let věku, platí sníženou sazbu 400,- Kč ročně. 

 • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.03. a do 31.08. příslušného kalendářního roku, popřípadě jednorázově do 31.03. příslušného kalendářního roku.

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě, a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu v jiné obci. Dále se osvobozují osoby, umístěné ve zdravotnických zařízeních  po dobu delší  než 3 měsíce, osoby pobývající v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců, děti v dětských domovech a osoby v ústavní péči. 

 • Žádost o osvobození od poplatku je potřeba  doložit příslušným  dokladem.

 

Způsob úhrady poplatku:

 • Při hrazení poplatku (nejen za komunální odpad) je preferován bezhotovostní způsob úhrady na účet města Hulína č. 8319720217/0100 Pokud neznáte variabilní symbol, uveďte v poznámce jméno a číslo domu, nebo Vám příslušný variabilní symbol rádi  sdělíme na  tel. čísle 573 502 734 popřípadě 573 502 730.  

 • Na adrese odpady@hulin.cz máte možnost požádat o zaregistrování Vašeho e-mailu. V e-mailu stačí uvést, že žádáte o registraci a připojit  jméno a adresu plátce. Na zaregistrovanou adresu budete dostávat veškeré informace a údaje k platbě, s možností platit převodním příkazem, nebo přímo v pokladně MěÚ, a to jak v hotovosti, tak platební kartou.

 • Upozorňujeme, že účet 1483129339/0800, vedený u České spořitelny a.s. již není platný, proto veškeré platby pro město Hulín (nejen za komunální odpad) zasílejte  na číslo účtu 8319720217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s..

 

Tiskopisy

 


 

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů – obecně závazná vyhláška

Text vyhlášky: mestsky-urad-mesto/dulezite-dokumenty...

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města.  Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen podat přiznání nejpozději do 15 - ti dnů poté, co se stal majitelem psa, nebo kdy jeho pes dosáhl stáří tří měsíců.

Stejně tak do 15- ti dnů je poplatník povinen oznámit každou novou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Správu poplatku vykonává Městský úřad Hulín – odbor finanční  - pokladna

     
 

Pokladní hodiny:

Pondělí 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý 7:30 - 11:00 12:00 - 15:00
Středa 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek    
Pátek

7:30 - 11:00

 

 

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí ročně:

 • ve městě Hulíně v rodinných domcích Kč 250,-
 • ve městě Hulíně v bytových domech Kč 600,-
 • v místních částech Chrášťany, Záhlinice Kč 100,-

 

2. Nárok na úlevu od poplatku ze psů má poplatník od 65 let věku. Sazba poplatku v tomto případě činí: 

 • ve městě Hulíně v rodinných domcích Kč 150,-
 • ve městě Hulíně v bytových domech Kč 200,-
 • v místních částech Chrášťany, Záhlinice Kč 50,-

 

Poplatek za druhého a každého dalšího psa bude navýšen o 50% ze základní stanovené sazby.

Osvobození od poplatku :

Od poplatků je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis 1)
 • jejíž pes byl pořízen z psího útulku
 • člen Sboru dobrovolných hasičů a je uveden na seznamu, předloženém velitelem SDH

 

1) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Možnosti úhrady:

 • bezhotovostním převodem platby na účty města č. účtu 8319720217/0100 (Komerční banka) s uvedením VS
 • v pokladně MěÚ (ve dvoře – vchod B)

 

Tiskopisy

 

 

 

 


 

I. Ve věcech samostatné působnosti:  

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • sleduje, analyzuje a zajišťuje finanční situaci města
 • zpracovává návrh rozpočtu města a rozpočtových opatření a předkládá 
 • ke schválení zastupitelstvu
 • zpracovává rozpočtový výhled měst 
 • vede účetnictví města dle příslušných zákonů
 • sleduje čerpání a předkládá zprávy k vyjádření rady, finančního výboru a ke schválení zastupitelstvu
 • zpracovává návrh závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok
 • zpracovává finanční analýzu a podklady pro dluhovou službu, 
 • metodicky řídí finanční politiku ostatních odborů MěÚ, účastní se odborných jednání ve finanční oblasti
 • ukládá dle rozhodnutí orgánů města odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
 • kontroluje hospodaření organizací zřízených a založených městem ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění později vydaných předpisů 
 • řídí a provádí finanční vypořádání všech závazků města vůči právnickým a fyzickým osobám
 • zpracovává vyúčtování státních dotací
 • provádí platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města
 • vydává vnitroorganizační směrnice ve své působnosti
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu a čerpání zřízených fondů a spravuje je
 • je správcem městské pokladny
 • zpracovává platy pracovníků MěÚ a pracovníků zaměstnaných na základě uzavřených dohod
 • vede agendu související s odměňováním pracovníků přijatých na veřejně prospěšné práce a na společensky účelná pracovní místa
 • zajišťuje výplaty odměn volených funkcionářů
 • zajišťuje vyúčtování cestovních náhrad
 • eviduje závazky vyplývající ze smluv, sleduje platby z nich vyplývající a vymáhá dlužné částky vzniklé neplněním závazků z těchto smluv
 • organizačně zajišťuje inventarizaci majetku města, provádí odsouhlasení a kompletizaci provedených inventur
 • zajišťuje archivaci účetních dokladů
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města ve své působnosti
 • zpracovává DPH + daň z nabytí nemovitých věcí
 • zpracovává daňové přiznání města ve věci daně z příjmu právnických osob
 • zabezpečuje přezkoumání hospodaření města ve smyslu zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění později vydaných předpisů
 • zajišťuje a koordinuje zasedání Finančního výboru

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 •  provádí řízení podle zákona 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění později vydaných předpisů

v oblasti místních poplatků spravuje: 

 • poplatek ze psů
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • poplatek z ubytovací kapacity

 

V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím 

 • metodicky řídí příspěvkové organizace v oblasti financí prostřednictvím vedoucího Odboru finančního