Obsah

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

rychlý přístup:


 

Ing. Roman Dutkevič

vedoucí odboru

 • vydává rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • vykonává dozor státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v územním obvodu města Hulína
 • koordinuje přípravu a realizaci investic
 
Tel: 573 502 720
Mob: 602 572 331
E-mail: dutkevic@hulin.cz

 

 

Ing. Šárka Dostálová

referentka

 • ochrana přírody a krajiny
 • odpadové hospodářství
 • strategické plánování
 • městská zeleň
 • zatoulaní psi
 • rybářské lístky
 
Tel: 573 502 725
Mob: 728 821 550
E-mail: dostalova@hulin.cz

 

 

Jana Kouřilová

referentka

 • příprava a realizace investic města
 • deratizace veřejných prostranství
 
Tel: 573 502 720
Mob: 605 226 262
E-mail: kourilova@hulin.cz
 

MARCELA BRÁZDILOVÁ

referentka

 • příprava a realizace investic města
 

Tel.: 573 502 728
E-mail: brazdilova@hulin.cz

 

 

 


 

Formuláře:

 


 

Odkaz na OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

 


 

Výdej sáčků na psí exkrementy

Od 1.1.2016 vydává město Hulín chovatelům psů, poplatníkům s trvalým pobytem v Hulíně, Záhlinicích a Chrášťanech úklidové sáčky pro sběr psích exkrementů. Úklid exkrementů je dle zákona povinný.

Po úhradě ročního poplatku na rok 2016 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 o místním poplatku ze psů obdrží majitel psa na pokladně Městského úřadu v Hulíně od nového roku 350 ks mikrotenových sáčků. Chovatelé, kteří platí poplatek převodem z účtu, prokáží svůj nárok dokladem o finančním převodu.

Nárok na vydání úklidových pomůcek má pouze ten poplatník, který zaplatí poplatek včas, tzn. do 31. března příslušného kalendářního roku.

 

Město Hulín vyhlašuje pro rok 2014 akci "Z" - zapoj se

Rada města na svém 50. zasedání konaného dne 18.04.2013 schválilo zahájení akce "Z" - zapoj se jako pilotní projekt ke zplešování kvality infrastruktury ve městě. Hlavním cílem je zapojení vlastníků přilehlých nemovitostí ke zlepšení stavu stávajích chodníků, čímž dojde ke snížení ceny za opravu těchto chodníků. Kompletní pravidla včetně žádosti jsou umístěna na internetových stránkách níže.

Město Hulín jako vlastník všech místních komunikací vyhlašuje pro rok 2013 akci „Z“ – zapoj se jako pilotní projekt k zlepšování kvality infrastruktury ve městě s aktivním zapojením občanů. Hlavním cílem je:

 • zapojení vlastníků přilehlých nemovitostí ke zlepšení stavu stávajících chodníků
 • snížení ceny za opravy chodníků

Prioritně budou podpořeny opravy ve starší zástavbě města Hulína a v místních částech Záhlinice, Chrášťany. Z projektu jsou vyloučeny chodníky na sídlištích a kolem hlavních komunikací (silnice I/55 a II/432).

Odkazy:

 


 

Územní plán města

Povodňový plán města

 


 

I. Ve věcech samostatné působnosti: 


V oblasti investic 

 • organizuje výběrová řízení v oblasti své působnosti
 • doporučuje výběr projektantů, dodavatelů
 • uzavírá smlouvy na investiční akce města po projednání v radě
 • provádí kontrolu prováděných stavebních prací pro město ve smyslu technického dozoru investora, pokud tento není stanoven zvláštní smlouvou
 • vede agendu jednotlivých investičních akcí
 • zodpovídá za dokonalé administrování všech investičních akcí, 
 • navrhuje a předkládá radě plán investic, zabezpečuje jeho aktualizaci minimálně 1 x ročně

 
 V oblasti rozvoje města 

 • zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • aktivně vyhledává dotační zdroje a připravuje koncepční návrhy pro využití dotačních titulů
 • navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho nejvhodnější urbanistický rozvoj v souladu s ekologicky rovnovážným rozvojem území
 • vykonává státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v územním obvodu města
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast výstavby a rozvoje města
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast životního prostředí, cestovního ruchu a propagace a vzhledu města, 
 • vyřizuje petice a stížnosti, oznámení a podněty týkající se zásadního stavu místních pozemních komunikací
 • vede agendu související s členstvím města ve svazku obcí RESO – Regionální sdružení obcí se sídlem v Hulíně 
 • provádí pasportizaci majetku
 • řeší oblast cestovního ruchu
 • zodpovídá za agendu vztahující se k členství města ve svazku obcí „ RESO“, v Mikroregionu Jižní Haná a ve všech dalších sdruženích (eviduje smlouvy, sleduje příspěvky, zabezpečuje účast na jednáních, přenáší informace atd.
 • zodpovídá za agendu v oblasti památkové péče
 • řeší problematiku dopravní obslužnostispolupracuje s Odborem správy majetku města a Útvarem tajemníka na správě, údržbě a opravách sbírkových předmětů v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • spolupracuje s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích při organizaci společenských a vzdělávacích akcích

 

V oblasti životního prostředí 

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • připravuje obecně závazné vyhlášky města ve svěřené oblasti
 • zajišťuje a koordinuje zasedání povodňové komise v případě potřeby
 • aktualizuje Povodňový plán
 • spolupracuje se společností Kombyt servis, s. r. o. – vybírá vhodná místa pro náhradní výsadbu, vybírá sadbový materiál, dohlíží na provádění náhradní výsadby, dohlíží a koordinuje údržbu městské zeleně
 • usiluje o koncepci v ozelenění města, zabývá se vývojem městského parku a ostatních enkláv zeleně ve městě
 • vyřizuje petice a stížnosti, oznámení a podněty na úseku ŽP
 • spolupracuje s AOPK Brno, nechává vypracovávat odborné posudky na jednotlivé úseky městské zeleně
 • spolupracuje s psím útulkem Čápka v Kroměříži
 • vede evidenci včelstev
 • zabezpečuje deratizaci na veřejných prostranstvích
 • dohlíží na udržování městského mobiliáře dětských hřišť
 • dohlíží, aby byla plněna legislativa ohledně požadavků na kvalitu pitné vody v částech obce, kde není veřejný vodovod – specificky v Záhlinicích
 • koordinuje s oprávněnou osobou odběry vzorků pitných vod z městských studní Záhlinice Chrášťany
 • provádí odběry vzorků odpadních vod z recipientů Kurovický potok a Mojena – povinné plnění legislativních podmínek obce (spolupráce s VAK, smlouvy aj)
 • koordinuje odběry a monitoring vzorků z rekultivované skládky Padělky
 • provádí kontrolu a zajišťuje likvidaci černých skládek
 • jedná s firmami, které pro město zajišťují likvidaci odpadů
 • jedná s Povodím Moravy a. s. a Lesy ČR, s. p. v záležitostech týkajících se toku řeky Rusavy, jejích břehových porostů, průtočného profilu, údržby jezů a, povodňových plánů aj. 
 • spolupracuje s Pozemkovým úřadem ohledně využití polních cest, dále ohledně komplexních pozemkových úprav v souvislostech se stavbou dálniční sítě 
 • realizuje opatření Plánu odpadového hospodářství
 • koordinuje Systém zpětného odběru a elektrozařízení
 • spolupracuje se Státní rostlinolékařskou správou /podává informace o výskytu chorob a škůdců na rostlinách
 • spolupracuje s orgány veterinární správy při ochraně zvířat proti týrání – společné výjezdy s pracovníky KVS v případě stížností na týrání zvířat
 • zajišťuje odstraňování těl uhynulých zvířat ze zastavěných částí obce

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 

Na úseku pozemních komunikací 

 • vydává rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 

Na úseku vodního hospodářství 

 
Na úseku odpadového hospodářství 

 • vykonává státní správu dle zákona o odpadech
 • vede evidenci odpadů města
 • připravuje a kontroluje dodržování Vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
 • provádí kontrolní řízení a metodickou pomoc u podnikatelských subjektů
 • prošetřuje došlé stížnosti na úseku odpadového hospodářství
 • podílí se na přípravě Plánu odpadového hospodářství a realizaci záměr

 

Na úseku ochrany ovzduší 

 • vykonává státní správu dle zákona o ovzduší

 
Na úseku ochrany přírody a krajiny 

 • vykonává státní správu dle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě 

 

Na úseku rybářství