Obsah

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

rychlý přístup:


 

Ing. Hana Simerská

referentka

 • zábory veřejného prostranství - poplatky
 • příprava smluv na nájem bytů
 • organizace městských trhů
 • správa tržnice - poplatky
 • škodné události

 

Tel: 573 502 726
E-mail: simerska@hulin.cz

 

Bc. Jana Franeková

referentka

 • kulturní památky
 • městský mobiliář
 • dětská hřiště
 • pasportizace majetku
 • propagace cestovního ruchu
 • užívání porostů mezi zem. půdními bloky

 

Tel: 573 502 727
E-mail: franekova@hulin.cz

 

Dana Pechalová

referentka

 • pozemky a nebytové prostory v majetku města Hulína
 • příprava smluv na nájem a pacht pozemků 
 • prodej, směna, koupě a darování městských pozemků 
 • nájem a prodej nebytových prostor 
 • věcná břemena, zástavy nemovitého majetku a pod.
 
Tel: 573 502 703
E-mail: pechalova@hulin.cz

 


 

Formuláře

     Poznámka:     Nemovitosti (pozemky a stavby) v majetku města Hulína jsou v katastru nemovitostí zapsány na listu    vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hulín, Záhlinice, nebo Chrášťany u Hulína. 

 

Ve věcech samostatné působnosti 

na úseku správy majetku města 

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • vypracovává komplexní metodiku nakládání s majetkem města včetně jeho správy
 • zodpovídá za řádné hospodaření a správu majetku města a majetku, který má město ve správě
 • vede systematickou evidenci nemovitého majetku města a majetku svěřeného městu, provádí inventarizace
 • provádí systematickou hodnotovou a funkční analýzu vlastnosti majetku, správy majetku a hospodaření s majetkem
 • navrhuje hospodářské a obchodní akce s majetkem města a majetkem 
 • svěřeným městu
 • ve spolupráci se sociálním pracovníkem zařazeným v Útvaru tajemníka zpracovává návrhy na přidělení bytů z městského bytového fondu
 • připravuje podmínky pro řízení týkající se prodeje, výpůjček, nákupu a výměny veškerého majetku města
 • uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa
 • zajišťuje podklady pro převody majetku města (např. výpisy z listu vlastnického, znalecké posudky, návrhy na vklad do KN atd.)
 • vede evidenci a vydává rozhodnutí o užívání veřejného prostranství a poplatků ze vstupného
 • připravuje vyhlášky obce týkající se podnikatelské činnosti
 • zajišťuje pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města včetně likvidace pojistných událostí v dohodnutém rozsahu
 • připravuje smlouvy na převod movitého i nemovitého majetku
 • připravuje nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory a pozemky
 • zastupuje město ve správních řízeních ve věcech ochrany životního prostředí
 • připravuje podklady pro vyúčtování služeb v nebytových prostorech
 • organizačně zajišťuje konání městských trhů
 • komplexní zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva a rady týkající se odboru včetně kontroly
 • aktivně vyhledává dotační zdroje a připravuje koncepční návrhy pro využití dotačních titulů
 • navrhuje radě opatření prevence kriminality
 • zabezpečuje spolupráci mezi městem Hulín a KOMBYT SERVISEM Hulín, s. r. o. v záležitostech správy a provozování objektů města a dalších zařízení, které jsou svěřeny této společnosti do správy se zvláštním zřetelem na vlastnictví k bytovému fondu
 • organizuje výběrová řízení v oblasti své působnosti
 • provádí kontrolu prováděných stavebních prací pro město ve smyslu technického dozoru investora, pokud tento není stanoven zvláštní smlouvou,vede pracovníky zaměstnané na základě dohody s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
 • zabezpečuje opravy a čištění místních komunikací, chodníků a kanalizace
 • zabezpečuje správu, údržbu a opravy budovy muzea
 • spolupracuje s Odborem rozvoje města a životního prostředí a Útvarem tajemníka na správě, údržbě a opravách sbírkových předmětů v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • je správcem tržnice 
 • eviduje a vyřizuje podněty směřující k majetku města
 • spolupracuje s odborem právních a vnitřních věcí při vymáhání pohledávek vzniklých městu v souvislosti s pronájmem bytů
 • uzavírá smlouvy o výstavbě mezi městem a stavebníkem
 • uzavírá smlouvy o krátkodobých výpůjčkách movitého majetku
 • v souvislosti s projednáváním záměrů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později vydaných předpisů, na území města Hulína a jeho místních částí
 1. jedná jménem města Hulína jako účastníka územního řízení v souladu se stavebním zákonem
 2. jedná ve věcech nakládání s nemovitým majetkem patřícím městu v plném rozsahu práv a povinností vlastníka
 3. vyjadřuje se jménem města jako vlastníka nemovitostí (staveb, budov, pozemků) k nemovitostem sousedícím s jeho majetkem
 4. vydává stanoviska k záměrům jednotlivých stavebníků, nevyhradí-li si v příslušné věci stanovisko rada či zastupitelstvo

 

Na úseku autodopravy, PO a krizového řízení 

 • zabezpečuje autodopravu pro Městský úřad 
 • zpracovává měsíční vyhodnocení spotřeby PHM u služebních a požárních vozidel a zodpovídá za platnost jejich STK
 • zodpovídá za vedení komplexní dokumentace města týkající se požární ochrany
 • spolupracuje se SDH Hulín a Záhlinice, zvláště se zřetelem na zásahovou jednotku
 • zodpovídá za kontrolu a včasnou opravu ručních hasících přístrojů umístěných v objektech patřících městu
 • zodpovídá za kontrolu sirén
 • vykonává činnosti související s krizovým řízením
 • zabezpečuje činnosti v oblasti BOZP
 • vedoucí odboru je osobou odpovědnou za předběžné odhady nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území dle zákona č. 12/2002 Sb

 

V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím 

 • zabezpečuje a eviduje dokumentaci související s povinnostmi města jako zřizovatele právnických osob jím řízených a vystupuje jako zprostředkovatel informací mezi městem a těmito organizacemi 
 • koordinuje činnost příspěvkových organizací zřízených městem Hulínem ve vztahu ke zřizovateli
 • vyjadřuje se k vyřazení DHIM a HIM příspěvkových organizací