Obsah

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA


 

Ing. richard novák

vedoucí odboru

 • kontrola prováděních stavebních prací -  technický dozor investora
 • vedení pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací
 • správa a údržba městského majetku
 • opravy a údržba místních komunikací, chodníků a kanalizace
 • uzavírání dohod o výstavbě mezi městem a stavebníkem
 • činnost související s krizovým řízením
 • jedná jménem města v pověřených záležitostech správy majetku města
 • pronájem tělocvičny v budově staré školy  

 

Tel: 573 502 721
Mob: 731 465 713
E-mail: novak@hulin.cz

 

Zdeňka Kalinová

referentka

 • zábory veřejného prostranství - poplatky
 • oznámení konání akce - poplatky ze vstupného
 • příprava smluv na nájem bytů
 • organizace městských trhů
 • správa tržnice - poplatky
 • škodné události
 • pronájem tělocvičny v budově staré školy

 

Tel: 573 502 726
E-mail: kalinova@hulin.cz

 

Bc. Jana Franeková

referentka

 • kulturní památky
 • městský mobiliář
 • dětská hřiště
 • pasportizace majetku
 • propagace cestovního ruchu
 • užívání porostů mezi zem. půdními bloky

 

Tel: 573 502 727
E-mail: franekova@hulin.cz

 

Dana Pechalová

referentka

 • pozemky a nebytové prostory v majetku města Hulína
 • příprava smluv na nájem a pacht pozemků 
 • prodej, směna, koupě a darování městských pozemků 
 • nájem a prodej nebytových prostor 
 • věcná břemena, zástavy nemovitého majetku a pod.
 
Tel: 573 502 703
E-mail: pechalova@hulin.cz

Zdeněk váňa 

technik

 •  
Tel: 573 502 719
E-mail: vana@hulin.cz

 


 

 Formuláře

     Poznámka:     Nemovitosti (pozemky a stavby) v majetku města Hulína jsou v katastru nemovitostí zapsány na listu    vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hulín, Záhlinice, nebo Chrášťany u Hulína. 

 

Ve věcech samostatné působnosti 

na úseku správy majetku města 

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • vypracovává komplexní metodiku nakládání s majetkem města včetně jeho správy
 • zodpovídá za řádné hospodaření a správu majetku města a majetku, který má město ve správě
 • vede systematickou evidenci nemovitého majetku města a majetku svěřeného městu, provádí inventarizace
 • provádí systematickou hodnotovou a funkční analýzu vlastnosti majetku, správy majetku a hospodaření s majetkem
 • navrhuje hospodářské a obchodní akce s majetkem města a majetkem 
 • svěřeným městu
 • ve spolupráci se sociálním pracovníkem zařazeným v Útvaru tajemníka zpracovává návrhy na přidělení bytů z městského bytového fondu
 • připravuje podmínky pro řízení týkající se prodeje, výpůjček, nákupu a výměny veškerého majetku města
 • uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa
 • zajišťuje podklady pro převody majetku města (např. výpisy z listu vlastnického, znalecké posudky, návrhy na vklad do KN atd.)
 • vede evidenci a vydává rozhodnutí o užívání veřejného prostranství a poplatků ze vstupného
 • připravuje vyhlášky obce týkající se podnikatelské činnosti
 • zajišťuje pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města včetně likvidace pojistných událostí v dohodnutém rozsahu
 • připravuje smlouvy na převod movitého i nemovitého majetku
 • připravuje nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory a pozemky
 • zastupuje město ve správních řízeních ve věcech ochrany životního prostředí
 • připravuje podklady pro vyúčtování služeb v nebytových prostorech
 • organizačně zajišťuje konání městských trhů
 • komplexní zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva a rady týkající se odboru včetně kontroly
 • aktivně vyhledává dotační zdroje a připravuje koncepční návrhy pro využití dotačních titulů
 • navrhuje radě opatření prevence kriminality
 • zabezpečuje spolupráci mezi městem Hulín a KOMBYT SERVISEM Hulín, s. r. o. v záležitostech správy a provozování objektů města a dalších zařízení, které jsou svěřeny této společnosti do správy se zvláštním zřetelem na vlastnictví k bytovému fondu
 • organizuje výběrová řízení v oblasti své působnosti
 • provádí kontrolu prováděných stavebních prací pro město ve smyslu technického dozoru investora, pokud tento není stanoven zvláštní smlouvou,vede pracovníky zaměstnané na základě dohody s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
 • zabezpečuje opravy a čištění místních komunikací, chodníků a kanalizace
 • zabezpečuje správu, údržbu a opravy budovy muzea
 • spolupracuje s Odborem rozvoje města a životního prostředí a Útvarem tajemníka na správě, údržbě a opravách sbírkových předmětů v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • je správcem tržnice 
 • eviduje a vyřizuje podněty směřující k majetku města
 • spolupracuje s odborem právních a vnitřních věcí při vymáhání pohledávek vzniklých městu v souvislosti s pronájmem bytů
 • uzavírá smlouvy o výstavbě mezi městem a stavebníkem
 • uzavírá smlouvy o krátkodobých výpůjčkách movitého majetku
 • v souvislosti s projednáváním záměrů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později vydaných předpisů, na území města Hulína a jeho místních částí
 1. jedná jménem města Hulína jako účastníka územního řízení v souladu se stavebním zákonem
 2. jedná ve věcech nakládání s nemovitým majetkem patřícím městu v plném rozsahu práv a povinností vlastníka
 3. vyjadřuje se jménem města jako vlastníka nemovitostí (staveb, budov, pozemků) k nemovitostem sousedícím s jeho majetkem
 4. vydává stanoviska k záměrům jednotlivých stavebníků, nevyhradí-li si v příslušné věci stanovisko rada či zastupitelstvo

 

Na úseku autodopravy, PO a krizového řízení 

 • zabezpečuje autodopravu pro Městský úřad 
 • zpracovává měsíční vyhodnocení spotřeby PHM u služebních a požárních vozidel a zodpovídá za platnost jejich STK
 • zodpovídá za vedení komplexní dokumentace města týkající se požární ochrany
 • spolupracuje se SDH Hulín a Záhlinice, zvláště se zřetelem na zásahovou jednotku
 • zodpovídá za kontrolu a včasnou opravu ručních hasících přístrojů umístěných v objektech patřících městu
 • zodpovídá za kontrolu sirén
 • vykonává činnosti související s krizovým řízením
 • zabezpečuje činnosti v oblasti BOZP
 • vedoucí odboru je osobou odpovědnou za předběžné odhady nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území dle zákona č. 12/2002 Sb

 

V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím 

 • zabezpečuje a eviduje dokumentaci související s povinnostmi města jako zřizovatele právnických osob jím řízených a vystupuje jako zprostředkovatel informací mezi městem a těmito organizacemi
 • koordinuje činnost příspěvkových organizací zřízených městem Hulínem ve vztahu ke zřizovateli
 • vyjadřuje se k vyřazení DHIM a HIM příspěvkových organizací

 

 Mapa prodejních míst a jejich obsazenost:
(akce, při kterých se budou pronajímat prodejní místa jsou na hlavní straně)

Mapa

1 místo je široké 2m

Poplatek za jedno místo je 100,- Kč, po zaplacení poplatku je místo přidělené.

Podrobnosti k platbě emailem nebo na tel: 573502726

 

Název organizace / Jméno:
Číslo stánku:
Sortiment:
Telefon:

Obsazenost:

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154
2 19 36 53 70 87 104 121 138 155
3 20 37 54 71 88 105 122 139 156
4 21 38 55 72 89 106 123 140 157
5 22 39 56 73 90 107 124 141 158
6 23 40 57 74 91 108 125 142 159
7 24 41 58 75 92 109 126 143 160
8 25 42 59 76 93 110 127 144 161
9 26 43 60 77 94 111 128 145 162
10 27 44 61 78 95 112 129 146 163
11 28 45 62 79 96 113 130 147 164
12 29 46 63 80 97 114 131 148  
13 30 47 64 81 98 115 132 149  
14 31 48 65 82 99 116 133 150  
15 32 49 66 83 100 117 134 151  
16 33 50 67 84 101 118 135 152  
17 34 51 68 85 102 119 136 153  


Legenda:

  zamluveno
  zaplaceno

 

Obsazení tělocvičny na staré škole ("busy"= obsazený termín)

V případě zájmu o rezervaci tělocvičny se dostavte na Odbor správy majetku města nebo volejte tel.573 502 726.