Obsah

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ


 

Bc. Vladimíra Obdržálková

vedoucí odboru

 • matrika
 • volby
 • evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu
 
Tel: 573 502 731
Mob: 732 508 005
E-mail: obdrzalkova@hulin.cz

 

 

Bc. Ivona Němcová

referentka

 • přestupkové řízení
 • příjem stížností
 
Tel: 573 502 710
E-mail: nemcova@hulin.cz

 

 

Blanka Zbořilová

referentka

 • ohlašovna - změna trvalého pobytu
 • vymáhání pohledávek
 • příjem žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. 
 
Tel: 573 502 716
E-mail: zborilova@hulin.cz
 
 

bC. jANA dOLEŽELOVÁ

referentka

 • podatelna
 • informace
 • hlášení městského rozhlasu
 • ztráty a nálezy

 

Tel: 573 502 711
E-mail: dolezelova@hulin.cz

 

Helena Přívarová

referentka

 • ověřování podpisů a listin
 • Czech POINT  
 • autorizovaná konverze

 

Tel: 573 502 715
E-mail: privarova@hulin.cz

 

 

Ivana Fránková

referentka

 • ověřování podpisů a listin
 • Czech POINT
 • autorizovaná konverze
 
Tel: 573 502 715
E-mail: frankova@hulin.cz

 

 


 

 

Formuláře:

 

I. Ve věcech samostatné působnosti:

na úseku vnitřních věcí

 • připravuje podklady pro jednání RMH a ZMH ve svěřené oblasti,
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, směrnic, řádů a nařízení města a příkazů tajemníka,
 • vede evidenci žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění později vydaných předpisů a zasílá odpovědi v zákonných lhůtách,
 • plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva,
 • vede evidenci petic, stížností a podnětů od občanů a koordinuje jejich vyřízení v zákonných lhůtách,
 • zajišťuje rozesílání povinných výtisků měsíčníku Hulíňan,
 • zapisuje a ověřuje finanční krytí objednávek a faktur za odbor OVV a sleduje čerpání rozpočtu ve svěřené oblasti,
 • vede evidenci smluv města a úřadu dle platné směrnice,
 • zajišťuje nákup drobného hmotného investičního majetku pro městský úřad,
 • provádí inventarizaci drobného hmotného investičního majetku městského úřadu, navrhuje vyřazení drobného hmotného investičního majetku městského úřadu,
 • předkládá žádosti RMH k projednání a na základě rozhodnutí RMH vydává souhlas s užitím loga či heraldického znaku města,
 • zajišťuje úklid budovy radnice a pracoviště stavebního úřadu (umístěného v pronajatých prostorách sousední budovy) včetně zametání chodníků, a úklidu sněhu na dvoře radnice, úklid tělocvičny a přilehlé chodby se sociálním zařízením v budově č. p. 375 na ulici Dr. Stojana v Hulíně,
 • zabezpečuje pro budovu radnice a pracoviště stavebního úřadu výsadbu květin do truhlíků a péči o ně podle potřeby,
 • zabezpečuje čištění interiérů služebních aut.

na úseku podatelny 

 • plní funkci informační kanceláře úřadu,
 • vykonává administrativní práce – příjem a odesílání pošty a rozdělení na jednotlivé odbory úřadu dle pokynů tajemníka, rozdělování novin a časopisů pro úřad
 • vydává uložené zásilky doručované prostřednictvím kurýra,
 • elektronicky zasílá jednotlivé částky Sbírky zákonů vedení města, všem zaměstnancům úřadu a ředitelům příspěvkových organizací,
 • přijímá a eviduje došlé balíky a ceniny,
 • půjčuje náhradní klíče od místností radnice a vede aktuální evidenci,
 • pečuje o informační nástěnku ve vestibulu radnice,
 • provádí systematické vyhledávání, vystřihování a ukládání zpráv o městě, které vycházejí v denním tisku a vyvěšuje je na webové stránky města,
 • obsluhuje telefonní ústřednu,
 • zabezpečuje informování občanů prostřednictvím městského rozhlasu a připravuje rozhlasové vysílání v souladu s platným příkazem tajemníka,
 • vede evidenci ztrát a nálezů v souladu s platnou směrnicí.

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 
na úseku projednávání přestupků

vykonává státní správu v základním rozsahu pověřeného obecního úřadu, zejména:

 • projednává přestupky dle zákona čís. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zpracovává zprávy o pověsti na občany pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a další oprávněné orgány,
 • vede evidenci pokut za přestupky.

 

na úseku matriky

vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením 
matrik (matriční úřad) zejména: 

 

 • vede matriční knihy a sbírky listin podle platných právních předpisů,
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – Registru obyvatel (ROB) v agendách matrik, provádí úkony, které jsou v působnosti matričního úřadu dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění později vydaných předpisů,
 • provádí vidimaci a legalizaci podle platných právních předpisů,
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu na úseku voleb a zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů o volbách do Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu a prezidenta republiky, plní úkoly organizačně technického zabezpečení voleb,
 • vede stálé a zvláštní seznamy voličů, vyznačuje v nich změny, připravuje volební tiskové sestav, vydává voličské průkazy,
 • vybírá správní poplatky.

matrika - životní události, postupy

 

na úseku evidence obyvatel 
 
vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu zejména: 

 • na úseku evidence obyvatel podle platných právních předpisů - vedení evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, poskytování informací z agendového systému evidence obyvatel, zprostředkování kontaktu mezi občany,
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – ROB v agendách ohlašovny,
 • vede správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu podle platných právních předpisů,
 • organizačně zabezpečuje přípravu a průběh periodického sčítání obyvatel,
 • vybírá správní poplatky.

evidence obyvatel - životní události, postupy

na úseku vymáhání pohledávek

 • zajišťuje na základě předložených podkladů vymáhání pohledávek pro město, včetně vymáhání náhrad majetkových škod města.

na úseku podatelny 

 • provádí vidimaci a legalizaci listin podle platných právních předpisů,
 • je kontaktním místem veřejné správy (CZEC POINT), vydává občanům na žádost výpisy z veřejných i neveřejných registrů a přijímá podání občanů vůči státní správě,
 • vede agendu úřední desky v souladu s pokyny pro vedení úřední desky města Hulína a zodpovídá za její aktuálnost jak v písemné, tak elektronické podobě,
 • vybírá správní poplatky.

 
 

Matriční úřad


 

Právní předpisy vztahující se k činnosti:

 • z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách ve znění pozdějších předpisů
 • z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a jiných a konzulární smlouvy, které byly uzavřeny mezi Českou republikou a některými jinými státy se všemi dodatky
 • z.č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • z.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o znění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

STANOVENÍ OBŘADNÍHO DNE

Na základě usnesení RM č. 13/1/RM/2022 z 02.11.2022, s účinností od 01.01.2023 do 31.12.2026, se stanovuje místo, den a hodina pro oddávání. Místem pro uzavírání manželství před matričním úřadem je obřadní síň v budově Městského úřadu v Hulíně. Dnem 1. a 3. sobota v měsíci,  v době od 10:00 do 14:00 hodin s tím, že pokud na určené dny připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro uzavírání manželství nejbližší následující sobota, na kterou den pracovního klidu nepřipadá.

Pozn.: Všechny ostatní dny a doby jsou zpoplatněny v souladu se zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn. Poplatky se nesčítají.

                         

TERMÍNY PRO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V ROCE 2024:

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

06.01.

06.04.

06.07.

05.10.

20.01.

20.04.

20.07.

19.10.

03.02.

04.05.

03.08.

02.11.

17.02.

18.05.

17.08.

16.11.

02.03.

01.06.

07.09.

07.12.

16.03.

15.06.

21.09.

21.12.

                               

Změna termínů vyhrazena 

 

URČENÍ MÍSTA A DOBY PRO VSTUP DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Matriční úřad Hulín, v souladu s ustanovením § 13a odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určuje místo a dobu pro vstup do registrovaného partnerství před matričním úřadem:

Místo: obřadní síň v budově Městského úřadu v Hulíně, na adrese nám. Míru č. p. 162, Hulín.

Doba: první čtvrtek v měsíci a první sobota v měsíci v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Pokud na určené dny připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro vstup do registrovaného partnerství nejbližší následující čtvrtek a sobota, na které den pracovního klidu nepřipadá.

Na určeném místě a v určenou dobu a je obřad bez poplatku. V ostatních případech se hradí správní poplatek 3000 Kč. 

 

 

 

 

 
MATRIKA

 

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

https://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-matricnich-dokladu-a-doslovnych-vypisu-z-matricnich-knih.aspx

 

Zápis do zvláštní matriky

https://www.mvcr.cz/clanek/zapis-do-zvlastni-matriky.aspx

 

Jméno a příjmení

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

 

Manželství

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

 

Registrované partnerství

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

 

 

EVIDENCE OBYVATEL


 

Hlášení trvalého pobytu:

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

 

Výdej údajů z evidence obyvatel:

https://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx

 

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel:

https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

 

Zprostředkování kontaktu:

https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx

 

Ukončení trvalého pobytu:

https://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

 

Občanské průkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Zrušení trvalého pobytu:

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

 

Formuláře: