Obsah

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ


 

Bc. Vladimíra Obdržálková

vedoucí odboru

 • matrika
 • volby
 • evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu
 
Tel: 573 502 731
Mob: 732 508 005
E-mail: obdrzalkova@hulin.cz

 

 

Bc. Ivona Němcová

referentka

 • přestupkové řízení
 • příjem stížností
 
Tel: 573 502 710
E-mail: nemcova@hulin.cz

 

 

Blanka Zbořilová

referentka

 • ohlašovna - změna trvalého pobytu
 • vymáhání pohledávek
 • příjem žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. 
 
Tel: 573 502 716
E-mail: zborilova@hulin.cz
 
 

bC. jANA dOLEŽELOVÁ

referentka

 • podatelna
 • informace
 • hlášení městského rozhlasu
 • ztráty a nálezy

 

Tel: 573 502 711
E-mail: dolezelova@hulin.cz

 

Helena Přívarová

referentka

 • ověřování podpisů a listin
 • Czech POINT  
 • autorizovaná konverze

 

Tel: 573 502 715
E-mail: privarova@hulin.cz

 

 

Ivana Fránková

referentka

 • ověřování podpisů a listin
 • Czech POINT
 • autorizovaná konverze
 
Tel: 573 502 715
E-mail: frankova@hulin.cz

 

 


 

 

Formuláře:

 

I. Ve věcech samostatné působnosti:

na úseku vnitřních věcí

 • připravuje podklady pro jednání RMH a ZMH ve svěřené oblasti,
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, směrnic, řádů a nařízení města a příkazů tajemníka,
 • vede evidenci žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění později vydaných předpisů a zasílá odpovědi v zákonných lhůtách,
 • plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva,
 • vede evidenci petic, stížností a podnětů od občanů a koordinuje jejich vyřízení v zákonných lhůtách,
 • zajišťuje rozesílání povinných výtisků měsíčníku Hulíňan,
 • zapisuje a ověřuje finanční krytí objednávek a faktur za odbor OVV a sleduje čerpání rozpočtu ve svěřené oblasti,
 • vede evidenci smluv města a úřadu dle platné směrnice,
 • zajišťuje nákup drobného hmotného investičního majetku pro městský úřad,
 • provádí inventarizaci drobného hmotného investičního majetku městského úřadu, navrhuje vyřazení drobného hmotného investičního majetku městského úřadu,
 • předkládá žádosti RMH k projednání a na základě rozhodnutí RMH vydává souhlas s užitím loga či heraldického znaku města,
 • zajišťuje úklid budovy radnice a pracoviště stavebního úřadu (umístěného v pronajatých prostorách sousední budovy) včetně zametání chodníků, a úklidu sněhu na dvoře radnice, úklid tělocvičny a přilehlé chodby se sociálním zařízením v budově č. p. 375 na ulici Dr. Stojana v Hulíně,
 • zabezpečuje pro budovu radnice a pracoviště stavebního úřadu výsadbu květin do truhlíků a péči o ně podle potřeby,
 • zabezpečuje čištění interiérů služebních aut.

na úseku podatelny 

 • plní funkci informační kanceláře úřadu,
 • vykonává administrativní práce – příjem a odesílání pošty a rozdělení na jednotlivé odbory úřadu dle pokynů tajemníka, rozdělování novin a časopisů pro úřad
 • vydává uložené zásilky doručované prostřednictvím kurýra,
 • elektronicky zasílá jednotlivé částky Sbírky zákonů vedení města, všem zaměstnancům úřadu a ředitelům příspěvkových organizací,
 • přijímá a eviduje došlé balíky a ceniny,
 • půjčuje náhradní klíče od místností radnice a vede aktuální evidenci,
 • pečuje o informační nástěnku ve vestibulu radnice,
 • provádí systematické vyhledávání, vystřihování a ukládání zpráv o městě, které vycházejí v denním tisku a vyvěšuje je na webové stránky města,
 • obsluhuje telefonní ústřednu,
 • zabezpečuje informování občanů prostřednictvím městského rozhlasu a připravuje rozhlasové vysílání v souladu s platným příkazem tajemníka,
 • vede evidenci ztrát a nálezů v souladu s platnou směrnicí.

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 
na úseku projednávání přestupků

vykonává státní správu v základním rozsahu pověřeného obecního úřadu, zejména:

 • projednává přestupky dle zákona čís. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zpracovává zprávy o pověsti na občany pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a další oprávněné orgány,
 • vede evidenci pokut za přestupky.

 

na úseku matriky

vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením 
matrik (matriční úřad) zejména: 

 

 • vede matriční knihy a sbírky listin podle platných právních předpisů,
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – Registru obyvatel (ROB) v agendách matrik, provádí úkony, které jsou v působnosti matričního úřadu dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění později vydaných předpisů,
 • provádí vidimaci a legalizaci podle platných právních předpisů,
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu na úseku voleb a zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů o volbách do Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu a prezidenta republiky, plní úkoly organizačně technického zabezpečení voleb,
 • vede stálé a zvláštní seznamy voličů, vyznačuje v nich změny, připravuje volební tiskové sestav, vydává voličské průkazy,
 • vybírá správní poplatky.

matrika - životní události, postupy, formuláře

 

na úseku evidence obyvatel 
 
vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu zejména: 

 • na úseku evidence obyvatel podle platných právních předpisů - vedení evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, poskytování informací z agendového systému evidence obyvatel, zprostředkování kontaktu mezi občany,
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – ROB v agendách ohlašovny,
 • vede správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu podle platných právních předpisů,
 • organizačně zabezpečuje přípravu a průběh periodického sčítání obyvatel,
 • vybírá správní poplatky.

evidence obyvatel - životní události, postupy, formuláře

na úseku vymáhání pohledávek

 • zajišťuje na základě předložených podkladů vymáhání pohledávek pro město, včetně vymáhání náhrad majetkových škod města.

na úseku podatelny 

 • provádí vidimaci a legalizaci listin podle platných právních předpisů,
 • je kontaktním místem veřejné správy (CZEC POINT), vydává občanům na žádost výpisy z veřejných i neveřejných registrů a přijímá podání občanů vůči státní správě,
 • vede agendu úřední desky v souladu s pokyny pro vedení úřední desky města Hulína a zodpovídá za její aktuálnost jak v písemné, tak elektronické podobě,
 • vybírá správní poplatky.

 
 

Matriční úřad


 

Právní předpisy vztahující se k činnosti:

 • z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách ve znění pozdějších předpisů
 • z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a jiných a konzulární smlouvy, které byly uzavřeny mezi Českou republikou a některými jinými státy se všemi dodatky
 • z.č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • z.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o znění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

STANOVENÍ OBŘADNÍHO DNE

Termíny pro uzavření manželství v roce 2023

Na základě usnesení RM č. 13/1/RM/2022 z 02.11.2022, s účinností od 01.01.2023 do 31.12.2026, se stanovuje místo, den a hodina pro oddávání. Místem pro uzavírání manželství před matričním úřadem je obřadní síň v budově Městského úřadu v Hulíně. Dnem 1. a 3. sobota v měsíci,  v době od 10:00 do 14:00 hodin s tím, že pokud na určené dny připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro uzavírání manželství nejbližší následující sobota, na kterou den pracovního klidu nepřipadá.

Pozn.: Všechny ostatní dny a doby jsou zpoplatněny v souladu se zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn. Poplatky se nesčítají.

 

                                          Pro rok 2023 to jsou tyto termíny:

 

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

07.01

01.04.

01.07.

07.10.

21.01

15.04.

15.07.

21.10.

04.02.

06.05.

05.08.

04.11.

18.02.

20.05.

19.08.

18.11.

04.03.

03.06.

02.09.

02.12.

18.03.

17.06.

16.09.

16.12.

 

 

STANOVENÍ OBŘADNÍHO DNE

Termíny pro uzavření manželství v roce 2024

Na základě usnesení RM č. 13/1/RM/2022 z 02.11.2022, s účinností od 01.01.2023 do 31.12.2026, se stanovuje místo, den a hodina pro oddávání. Místem pro uzavírání manželství před matričním úřadem je obřadní síň v budově Městského úřadu v Hulíně. Dnem 1. a 3. sobota v měsíci,  v době od 10:00 do 14:00 hodin s tím, že pokud na určené dny připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro uzavírání manželství nejbližší následující sobota, na kterou den pracovního klidu nepřipadá.

Pozn.: Všechny ostatní dny a doby jsou zpoplatněny v souladu se zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn. Poplatky se nesčítají.

 

                                          Pro rok 2024 to jsou tyto termíny:

 

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

06.01.

06.04.

06.07.

05.10.

20.01.

20.04.

20.07.

19.10.

03.02.

04.05.

03.08.

02.11.

17.02.

18.05.

17.08.

16.11.

02.03.

01.06.

07.09.

07.12.

16.03.

15.06.

21.09.

21.12.

 

 

                                       

Změna termínů vyhrazena 

 

 
Životní události, postupy, formuláře

 

1. MATRIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

2. MANŽELSTVÍ

 

3.URČENÍ OTCOVSTÍ

 

4. JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 

5. ZVLÁŠTNÍ MATRIKA

 

 

1. MATRIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

 Jak mám rozumět pojmu matriční úřad? Hledám zápis narození, sňatku či úmrtí, jak najdu tu správnou matriku?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Když hledáte matriku, kde je "Váš" zápis zaznamenán, vždy musíte znát, kde došlo k narození, sňatku, či úmrtí, které hledáte. Podle tohoto údaje najdete tu správnou matriku. Matriky však nejsou jen ve "velkých městech", pomůže Vám jejich seznam, který je uveden ve vyhlášce č. 207/2001 Sb., nebo se obraťte na jakoukoliv matriku, kde by Vám měli s nalezením toho správného úřadu pomoci.

Občas si lze pomoci i jinak. Když třeba víte, kde dotyčný příbuzný zemřel, ale nevíte, kde byl narozen, ze zápisu v matrice úmrtí zjistíte místo narození, které Vás navede na tu správnou matriku, co se týče zápisu narození. Matriční knihy jsou archivovány u toho příslušného matričního úřadu po dobu 100 let, co se týče knihy narození, a po dobu 75 let, co se týče knihy manželství a úmrtí. Pak jsou knihy předávány příslušnému státnímu archivu. Pokud byste hledali velmi staré zápisy, pro naši oblast je tímto archivem Moravský zemský archiv v Brně.

 Kam se obrátit pro vydání matričního dokladu (tj. rodného, oddacího, úmrtního listu)?

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila (u rodného listu), uzavřela manželství (u oddacího listu) nebo zemřela (u úmrtního listu).

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. „zvláštní matrika“). Matriční úřad zašle prvopis (originál) matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

 Co mám dělat při ztrátě rodného listu, oddacího, úmrtního listu?

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žadatel se obrátí osobně, nebo písemnou žádostí, na níž bude úředně ověřený podpis žadatele, na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed-zvláštní matriku.

 Chtěl bych vyzvednout matriční doklad svého rodinného příslušníka místo něho. Je to možné?

Ano, pokud budete chtít vyzvednout matriční doklad za svého manžela, sourozence, rodiče, prarodiče, děti, vnuky či vnučky. U ostatních osob byste potřeboval/a zmocnění ve formě písemné plné moci, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

O vydání matričního dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci,  její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Žádost lze vyřídit osobně přímo na příslušném matričním úřadu nebo formou písemné žádosti, na níž bude úředně ověřen podpis žadatele.

 Jaké jsou správní poplatky za matriční doklady?

Vydání prvopisu (prvního originálu) rodného, oddacího či úmrtního listu je osvobozeno od poplatku. Za vydání druhopisu (duplikátu, každého dalšího dokumentu) rodného, oddacího či úmrtního listu se platí 100,- Kč za matriční doklad.

Pokud žádáte o vydání druhopisu přímo na matrice, uhradíte správní poplatek přímo na místě samém. Tento poplatek nelze platit kolky! Duplikát matričního dokladu však lze zaslat žadateli i prostřednictvím pošty, v takovém případě bude správní poplatek vybrán poštovní poukázkou. Duplikát matričního dokladu je zasílán do vlastních rukou.

 Co jsou matriční knihy? Za jakých podmínek do nich lze nahlížet?

Matriční knihy jsou knihy, do nichž se zapisují narození, sňatky, úmrtí a partnerství, ke kterým došlo ve správním obvodu matriky, která tyto knihy vede. Knihu registrovaného partnerství vede pro Pardubický kraj pouze Magistrát města Pardubic. Narození, sňatky, úmrtí a registrovaná partnerství, ke kterým došlo v cizině, se ze zákona zapisují všechny do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno - střed.

Do matričních knih může nahlédnout dotyčná osoba, jíž se zápis týká, nebo členové její rodiny v linii přímé, manžel, sourozenec a zplnomocněný zástupce. V případě osvojení mohou do zápisu nahlédnout pouze osvojitelé, osvojenec pak až po dosažení věku 12 let. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti. Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

Za nahlédnutí do matriční knihy se platí správní poplatek 20 Kč, za každou matriční událost.

K nahlédnutí do matriční knihy je nutno na příslušné matrice vyplnit žádost. Pokud se zápis, který chcete vidět, týká Vás, stačí Váš občanský průkaz či pas. Pokud se zápis týká jiného člena rodiny, musíte doložit matriční doklad, ze kterého bude vyplývat, že je to Váš člen rodiny (třeba budete chtít vidět zápis Vaší matky, pak vezmete svůj rodný list, ze kterého je jasné, kdo je Vaše matka, pokud budete chtít vidět zápis manžela, vezmete Váš oddací list apod.). Pokud byste nahlížel/a na základě zmocnění, předložíte plnou moc, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Matriční úřad vydá fyzické osobě (tedy osobě, které se zápis matriční události netýká) nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení zápisu matriční události v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

 Formuláře:

 

2. MANŽELSTVÍ

 Chceme mít svatbu

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

Snoubenci jsou povinni prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Snoubenci před příslušnou matrikou prokáží svou totožnost, předloží vyplněný dotazník, k němuž připojí rodný list. Pokud snoubenec uzavírá nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné (pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela)

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • mezi poručníkem a poručencem, dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem
 • nezletilým, který není plně svéprávný (soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody)   
 • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena

 Chceme mít svatbu v kostele

Musíte oddávajícímu předložit osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu budete manželství uzavírat. Osvědčení je potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Osvědčení ke dni uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců.

 Chci se vdát/ženit v zahraničí

Musíte si požádat o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Na žádost vystaví matriční úřad dle místa trvalého pobytu. Předložíte průkaz totožnosti a rodný list. Pokud snoubenec uzavírá nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné (pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela). Pokud žádáte prostřednictvím zmocněnce, musí být váš podpis na plné moci úředně ověřen. Vysvědčení je platné 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 Chci mít svatbu na jiném, než na místě určeném obcí

Matriční úřad v místě uzavření manželství může povolit, na základě žádosti snoubenců, uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

 Nemůžeme doložit všechny požadované doklady

Matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 Formuláře:

 

 3. URČENÍ OTCOVSTÍ

Čekáme dítě a nejsme manželé

Dostavíte se před matriční úřad, kde o vašem prohlášení bude proveden zápis. Zápis bude obsahovat skutečnost, kdo prohlásil, že je otcem dítěte a také může obsahovat dohodu o příjmení dítěte. Tento zápis lze sepsat před i po narození dítěte. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, nezletilí rodiče před soudem.

Při prohlášení je potřeba předložit průkaz totožnosti, rodný list, popř. rodný list narozeného dítěte. Dále dle osobního stavu matky doložit úmrtní list manžela matky, zemřel-li, nebo pravomocný rozsudek o rozvodu bývalého manželství.

Formuláře:

 

4. JMÉNO A PŘÍJMENÍ

4.1 Změny prohlášením

 Chci užívat příjmení v souladu s pravidly české mluvnice

Jste-li žena, vstupující do manželství s mužem, jehož příjmení chcete po sňatku užívat a toto příjmení lze užívat v souladu s pravidly české mluvnice ve dvou správných tvarech, můžete prohlásit, který tvar po uzavření manželství budete užívat. Např. příjmení muže Cosse může žena užívat ve tvaru Cosse i Cosseová. Vyberete si jeden z těchto tvarů a na základě prohlášení bude tento tvar zapsán do matriky manželství a oddacího listu.

 Máme s manželkou/manželem rozdílná příjmení, chceme však užívat společné

Pokud jste se před uzavřením sňatku dohodli, že budete i nadále užívat každý své příjmení, můžete později prohlásit, že jste se dohodli na společném příjmení jednoho z vás. K takovému prohlášení doložíte oddací list a rodné listy dětí v případě již narozených dětí, kterých se změna také může týkat v závislosti na vašem rozhodnutí, které společné příjmení budete v budoucnu užívat.

 Užívání jednoho/dvou příjmení

Je-li vaše příjmení zapsáno v knize narození nebo v knize manželství, můžete prohlásit, že budete užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.

Pokud při vstupu do manželství jste prohlásili, že spolu s příjmením společným budete na druhém místě užívat příjmení předchozí, nelze tímto prohlášením upustit od příjmení společného, pakliže manželství trvá.   

 Užívání příjmení

Užíváte-li, na základě chyby v matričním dokladu, své příjmení v nesprávné podobě v dobré víře po dobu nejméně 5 let, můžete prohlásit, že budete nadále užívat své příjmení ve tvaru, jak je uvedeno na vydaných dokladech. Jde-li o společně příjmení manželů, můžete prohlásit jen se souhlasem druhého manžela, popř. vašich společných dětí starších 15 let.

 Chtěl/ bych mít (dát svému dítěti) ještě druhé jméno. Jak mám postupovat?

Náš právní řád umožňuje mít dvě jména, resp. dát svému dítěti dvě jména. U narozeného dítěte se rodiče jednoduše dohodnou na dvou jménech dítěte namísto jednoho. U již staršího dítěte nebo dospělé osoby lze druhé jméno do matriky zapsat na základě prohlášení, které se činí na matrice podle trvalého pobytu osoby, či na matrice, kde je zapsáno narození dané osoby. Mějte na paměti, že zapsáním dvou jmen do matriky vzniká dotyčné osobě povinnost v úředním styku užívat již napořád obě jména současně.

Od 1. 7. 2001 s novým zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem.

Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. Podat žádost může občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.

K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. Pro zapsání druhého jména je možné obrátit se na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Je třeba doložit písemné prohlášení o zvolení jména (formulář), které obsahuje:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce (za dítě),
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména

 

K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.

 Chci zvolit jméno osvojenému dítěti

Jako osvojitelé máte právo, do 6 měsíců od právní moci rozsudku o osvojení, nejpozději však do dosažení zletilosti osvojenci, zvolit jiné jméno, popř. druhé jméno. Je-li osvojenec starší 15 let, jen s jeho souhlasem.

 V matrice mám zapsaná dvé jména a chci je užívat

Jste-li osobou narozenou do  31.12.1949 a máte v matrice narození zapsaná dvě, popř. i tři jména, platí pro vás při volbě druhého jména určité omezení. Obvykle občan užívá jméno, které je zapsáno jako první, nebo označeno za hlavní. Při výběru druhého jména si můžete vybrat pouze z těch, která máte, vedle hlavního jména, v knize narození zapsaná.

 Formuláře:

 

4.2 Změny oznámením a na žádost

 Rozvedl/a jsem se, chci užívat své předchozí příjmení

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může po rozvodu manželství matričnímu úřadu oznámit, že opět přijímá své dřívější příjmení. V tomto případě se jedná o návrat k příjmení, se kterým do manželství vstupoval. (taková změna příjmení se nevztahuje na společně děti bývalých manželů). Oznámení lze učinit do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

 Chci si změnit své jméno, příjmení

Změnit své jméno nebo příjmení můžete na základě žádosti. Změna jména se nepovolí, žádá-li se o změnu na jméno opačného pohlaví, na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změnu příjmení povolí matriční úřad zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Za trvání manželství se povolí změna pouze na základě souhlasu obou manželů a změna se vztahuje i na příjmení druhé manžela a jejich nezletilých dětí.

 Chci změnit jméno, příjmení nezletilému dítěti

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, byla-li by tato změna v rozporu s potřebami a zájmy dítěte. K žádosti je třeba doložit souhlas nezletilého dítěte, které je starší 15 let, dále písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu, který tento souhlas nahradí. Tento souhlas není třeba, pakliže druhý rodič zemřel, nebo byl na rodičovské odpovědnosti omezen, či jí zcela zbaven. V těchto případech doložíte úmrtní list nebo pravomocný rozsudek soudu.

 Mohu, jako žena, užívat své příjmení v mužském tvaru? A jak to bude s příjmením mého dítěte v případě narození dcery?

Příjmení žen se obecně dle zákona tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru:

 • jde-li o cizinku,
 • státní občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • státní občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo
 • občanku České republiky, která je jiné, než české, národnosti

Při zápisu narození dítěte (to znamená před vydáním rodného listu příslušnou matrikou narození) lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě:

 • cizincem,
 • občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem,
 • občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.


Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru. Pokud žádá z důvodu trvalého pobytu v cizině, musí tuto skutečnost doložit.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.

Formuláře:

 

 5. ZVLÁŠTNÍ MATRIKA

 

Co je to „Zvláštní matrika“ a co je jejím úkolem?

Všechny matriční události, tedy narození, sňatky a úmrtí státních občanů ČR v cizině, jsou zapisovány do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno - střed. Pokud se tedy např. Vaše dítě narodí v Německu, bude zapsáno v ČR do knihy narození matriky Úřadu městské části Brno - střed.

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a partnerství státních občanů ČR, ke kterému došlo na: 

 • území cizího státu, 
 • zastupitelském úřadu ČR, 
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR, 
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu


Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen: 

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, 
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a 
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí

 

 Kdo může požádat o zápis do zvláštní matriky? Můj rodinný příslušník se narodil/zemřel v zahraničí, mohu zápis do zvláštní matriky zařídit i já? Kde se tato žádost podává?

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), sourozenci a to i bez plné moci
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), sourozenci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), sourozenci
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá potřebné listiny (viz otázka: Co je třeba předložit k zápisu do zvláštní matriky?)

O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • zplnomocnění zástupci na základě předložené plné moci

Žádost o zápis do zvláštní matriky je možné podat:

 • u zastupitelského úřadu ČR, zdržujete-li se v cizině
 • u kteréhokoliv matričního úřadu v České republice (většinou se podává podle místa trvalého pobytu žadatele), který zajistí zkompletování potřebných dokladů a vyřízení zápisu u zvláštní matriky

 

 Jaké doklady budu muset předkládat pro zápis matriční události (narození, uzavření manželství, partnerství, úmrtí), ke kterému došlo v cizině? U které matriky tato matriční událost bude v knize zapsaná?

Matriční události, ke kterým došlo v cizině, zapisuje do svých knih tzv. Zvláštní matrika, což je matrika Úřadu městské části Brno střed. Vy ale do Brna jezdit nemusíte, stačí se dostavit na  matriku (většinou podle místa Vašeho pobytu) a zde s matrikářkou sepsat žádost o zápis do zvláštní matriky a doložit k ní příslušné dokumenty.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • matriční doklad vydaný v cizině, který se týká narození, uzavření manželství, úmrtí nebo partnerství občana České republiky, jež má být zapsáno do naší (zvláštní) matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. Za vydání druhopisu matričního dokladu (např. při ztrátě nebo odcizení) se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč

Cizozemský matriční doklad je třeba opatřit vyšším ověřením toho státu, který doklad vydal. V závislosti na mezinárodně-právní úpravě je to buď tzv. apostila (apostille), nebo tzv. superlegalizace. S některými státy má ČR dohodu o tom, že toto ověření není třeba vůbec.

Po té, co je cizozemský matriční doklad opatřen tímto ověřením, je třeba zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků při našich soudech. Tento seznam najdete buď přímo na soudu, či na internetových stránkách www.justice.cz. Vzhledem k různorodosti a složitosti této problematiky je pro Vás nejlepší kontaktovat kteroukoliv matriku a vyžádat si informace vztahující se k Vašemu konkrétnímu případu

 Moje dítě se narodilo v cizině a jeho druhý rodič je cizinec. Je dítě po mně státní občan České republiky? Kde získám pro dítě narozené v cizině doklad o státním občanství?

Dítě narozením automaticky získává státní občanství ČR, pokud je alespoň jeden jeho rodič státním občanem ČR, a nezáleží na tom, kde se dítě narodilo. Co se týče nabytí státního občanství cizího státu, jehož je druhý rodič státním občanem, zpravidla též platí, že dítě automaticky nabude též státní občanství po druhém rodiči.

Pokud narozené dítě nemá na území ČR trvalý pobyt, osvědčení o jeho státním občanství ČR vydá matrika Úřadu městské části Praha 1. Pokud dítě má na území ČR trvalý pobyt, vydá toto osvědčení matrika Krajského úřadu dle trvalého pobytu dítěte.

Dle platné právní úpravy v ČR dítě nabývá automaticky státní občanství ČR, pokud je alespoň jeden jeho rodič státním občanem ČR. A to bez ohledu na místo, kde se dítě narodí. Právní úprava státního občanství v jiných státech se však liší v závislosti na každém státu. Obecně se dá říct, že drtivá většina států Evropy ctí podobnou zásadu co do podmínek nabytí státního občanství dítěte jako ČR (odvislost od alespoň jednoho rodiče, tak zvané právo krve). Zvláště pak mimo Evropu však lze najít výrazné odchylky (například jsou státy, které přiznávají státní občanství svého státu dítěti v souvislosti s jeho narozením na daném území státu, bez ohledu na státní občanství jeho rodičů (tak zvané právo půdy). Pokud je druhý rodič cizí státní příslušník, budete pro zodpovězení otázky, zda Vaše dítě narozením nabylo i státní občanství státu druhého rodiče, muset zapátrat v právní úpravě toho daného státu.

Dle naší platné legislativy dítě narozením získává trvalý pobyt shodný s adresou trvalého pobytu jeho matky. V takovém případě Vám osvědčení o jeho státním občanství vydá příslušný Krajský úřad. Pokud však matka dítěte nemá trvalý pobyt na území ČR (je cizinka nebo trvalý pobyt v souvislosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí zrušila), musíte o osvědčení o státním občanství dítěte požádat Úřad městské části Praha 1.

 Formuláře:

 

EVIDENCE OBYVATEL


 

Hlášení trvalého pobytu:

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

 

Výdej údajů z evidence obyvatel:

https://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx

 

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel:

https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

 

Zprostředkování kontaktu:

https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx

 

Ukončení trvalého pobytu:

https://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

 

Občanské průkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Zrušení trvalého pobytu:

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

 

Formuláře: