Obsah

Odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení územního plánování a stavebního řádu - stavební úřad


 

Ing. Zuzana Trněná

vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu

 • územní plánování
 • předběžné informace
 • změny využití území a dělení pozemků
 • povolování staveb a jejich změn
 • kolaudace staveb a změny v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • provádění kontrol podle stavebního zákona
 • řešení přestupků podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 702
Mob: 731 063 145
E-mail: trnena@hulin.cz
 

Ing. Jarmila Šašková

referentka

 • předběžné informace
 • změny využití území a dělení pozemků
 • povolování staveb a jejich změn
 • kolaudace staveb a změny v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • provádění kontrol podle stavebního zákona
 • řešení přestupků podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 701
E-mail: saskova@hulin.cz
 

Miroslav Halaška

referent

 • předběžné informace
 • změny využití území a dělení pozemků
 • povolování staveb a jejich změn
 • kolaudace staveb a změny v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • provádění kontrol podle stavebního zákona
 • řešení přestupků podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 718
E-mail: halaska@hulin.cz
 

Martina Chytilová

referentka

 • dělení pozemků
 • povolování staveb a jejich změn
 • kolaudace staveb a změny v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • podatelna stavebního úřadu
 • zapisování do RUIAN
 • archiv stavebního úřadu
 • přidělování čísel popisných
 
Tel: 573 502 704
E-mail: chytilova@hulin.cz
 

Všechny formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Související právní předpisy:

 


 

Územně plánovací dokumentace:

Územní plány

 

Formulář podnětu na pořízení změny ÚP Hulín

 

Další dokumenty a odkazy

 


Správní obvod obecnÍho stavebního úřadu HULÍN

 • město Hulín: katastrální území Hulín, Chrášťany u Hulína a Záhlinice
 • obec Břest: katastrální území Břest
 • obec Pravčice: katastrální území Pravčice

 


 

SPRÁVNÍ POPLATKY

 

Správní poplatek lze uhradit

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Hulín (pokladna se nachází ve dvoře úřadu - v přízemí vchod "B") nebo
 2. úhradou na účet číslo 8319720217/0100 vedený u Komerční banky. Při platbě na účet nezapomeňte uvést, prosím, variabilní symbol 701.

Doklad o výši správního poplatku vystaví před provedením úkonu kterýkoliv samostatný referent oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín.

 

Důležité odkazy a informace


 

 

Inženýrské sítě

 

Archeologický průzkum

 

Další odkazy, stanoviska, metodická doporučení


 

Zdroj: www.mmr.cz

Upozornění:

 • Za možnost chybné interpretace dále uvedených informací laickou veřejností nenese stavební úřad žádnou zodpovědnost.
 • V současné době nemusí být již některá stanoviska, odkazy a metodická doporučení zcela aktuální, neboť byla vydána před 01.07.2024 (před účinností nového stavebního zákona).
 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Stavební zákon č. 283/20021 Sb, stavební zákon

 

Činnosti, které vykonává stavební úřad

Ve věcech SAMOSTATNÉ působnosti: 

na úseku obecního stavebního úřadu

 • přiděluje čísla popisná a evidenční podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění objektům ve městě Hulíně a v jeho místních částech Chrášťany a Záhlinice
 • vystupuje v roli editorů údajů na úseku RÚIAN za město Hulín a místní části a za další obce ve správním obvodu, které uzavřou s městem Hulínem veřejnoprávní smlovu
 • zajišťuje a přípravuje podklady pro vyřizování petice, stížnosti, oznámení a podnětů ve věcech souvisejících s činností obecního stavebního úřadu
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast výstavby, rozvoje města a dopravu
na úseku územního plánování města 
 
 • zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho nejvhodnější urbanistický rozvoj v souladu s ekologicky rovnovážným rozvojem území
 • zajišťuje a přípravuje podklady pro vyřizování petice, stížnosti, oznámení a podnětů, týkajících se svěřené oblasti

 

Ve věcech přenesené působnosti: 

na úseku územního plánování města 

 • vykonává činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění později vydaných předpisů, zejména
 • pořizuje územní plán pro území města Hulína,
 • pořizuje regulační plán.
 • pořizuje územní studii,
 • pořizuje územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území pro území města Hulína,
 • vkládá data do národního geoportálu územního plánování.

 

na úseku obecního stavebního úřadu 
 

 • vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění později vydaných předpisů a s ním souvisejících prováděcích právních předpisů, zejména:
  • poskytuje předběžné informace,
  • vydává povolení záměru – stavebního a nestavebního, povoluje stavby nebo
   zařízení, jejich změny a změny před jejich dokončením (i ve zrychleném řízení), povoluje změny využití území, dělení nebo scelení pozemků, stanovení ochranného pásma,
  • vydává kolaudační rozhodnutí, povolení změny užívání staveb (rekolaudace), povolení předčasného užívání a zkušebního provozu,
  • vydává povolení odstranění staveb a terénních úprav, nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, případně vede dodatečné povolení a opakovaně stavební řízení, nařizuje obnovení předcházejícího stavu staveb,
  • provádí kontroly staveb a kontroly na pozemcích,
  • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb, nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, terénních úprav a zařízení,
  • projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách,
  • povoluje výjimky z požadavků na výstavbu v jeho působnosti,
  • vede řízení a ukládá pokuty o přestupcích proti stavebnímu zákonu,
  • zabezpečuje administrativu stavebního úřadu,
  • umožňuje nahlížení do archivních spisů osobám, které prokáží odůvodněnost takového požadavku,
  • vede statistickou evidenci vydaných rozhodnutí a dalších opatření stavebního úřadu a o stavbách, zpracovává pravidelné statistické výkazy,
  • vyměřuje správní poplatky související s jeho činností dle zákona o správních poplatcích,
  • ukládá pořádkové pokuty
  • využívá ke své činnosti informační systémy stavební správy.