Obsah

Odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení územního plánování a stavebního řádu - stavební úřad


 

Ing. Zuzana Trněná

vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu

 • územní plánování
 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • řešení přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 702
Mob: 731 063 145
E-mail: trnena@hulin.cz
 

Ing. Jarmila Šašková

referentka

 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • řešení přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 701
E-mail: saskova@hulin.cz
 

Miroslav Halaška

referent

 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 
Tel: 573 502 718
E-mail: halaska@hulin.cz
 

Martina Chytilová

referentka

 • umisťování jednoduchých staveb a jejich změn
 • dělení pozemků
 • ohlašování jednoduchých staveb a jejich změn
 • odstraňování staveb
 • zapisování do RUIAN
 • archiv stavebního úřadu
 • přidělování čísel popisných
 
Tel: 573 502 704
E-mail: chytilova@hulin.cz
 

 

ODKAZ NA FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

 

Územně plánovací dokumentace


 

Územní plány

 

Formulář žádosti

 

Další dokumenty a odkazy

 


Správní obvod obecného stavebního úřadu

 • město Hulín: katastrální území Hulín, Chrášťany u Hulína a Záhlinice
 • obec Břest: katastrální území Břest
 • obec Pravčice: katastrální území Pravčice

 


 

SPRÁVNÍ POPLATKY

 

Správní poplatek lze uhradit

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Hulín (pokladna se nachází ve dvoře úřadu - v přízemí vchod "B") nebo
 2. úhradou na účet číslo 8319720217/0100 vedený u Komerční banky. Při platbě na účet nezapomeňte uvést, prosím, variabilní symbol 701.

Doklad o výši správního poplatku vystaví před provedením úkonu kterýkoliv samostatný referent oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín.

 

Důležité odkazy a informace


 

 

Inženýrské sítě

 

Archeologický průzkum

 

Další odkazy, stanoviska, metodická doporučení


 

Zdroj: www.mmr.cz

Upozornění:

 • Za možnost chybné interpretace dále uvedených informací laickou veřejností nenese stavební úřad žádnou zodpovědnost.
 • V současné době nemusí být již některá stanoviska, odkazy a metodická doporučení zcela aktuální, neboť byla vydána před 01.01.2018 (před novelou stavebního zákona).
 

Stavební zákon

 

Normy

 

Činnosti, které vykonává stavební úřad

Ve věcech SAMOSTATNÉ působnosti: 

na úseku obecného stavebního úřadu

 • přiděluje čísla popisná a evidenční podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění objektům ve městě Hulíně a v jeho místních částech Chrášťany a Záhlinice
 • vystupuje v roli editorů údajů na úseku RÚIAN za město Hulín a místní části a za další obce ve správním obvodu, které uzavřou s městem Hulínem veřejnoprávní smlovu
 • zajišťuje a přípravuje podklady pro vyřizování petice, stížnosti, oznámení a podnětů ve věcech souvisejících s činností obecného stavebního úřadu
na úseku územního plánování města 
 
 • zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho nejvhodnější urbanistický rozvoj v souladu s ekologicky rovnovážným rozvojem území
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast výstavby a rozvoje města
 • zajišťuje a přípravuje podklady pro vyřizování petice, stížnosti, oznámení a podnětů, týkajících se svěřené oblasti

 

Ve věcech přenesené působnosti: 

na úseku územního plánování města 

 • vykonává činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace pdole zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

na úseku obecného stavebního úřadu 
 

 • vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ním souvisejících právních předpisů, zejména: 
  • poskytuje územně plánovací informace
  • vydává územní rozhodnutí, mění a ruší vydaná územní rozhodnutí, uzavírá veřejnoprávní smlouvy, které nahradí územní rozhodnutí, vydává územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, vydává společná povolení
  • vydává územní souhlasy, společné souhlasy
  • vydává územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
  • vydává souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavební povolení, povoluje změny staveb před jejich dokončením, uzavírá se stavebníky veřejnoprávní smlouvy o provedení staveb, které nahradí stavební povolení, přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, ve veřejném zájmu mění a ruší vydaná stavební povolení
  • vydává kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí, zakazuje užívání staveb, vydává povolení k předčasnému užívání staveb, rozhoduje o zkušebním provozu
  • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby pravomocně povolené před 1. 1. 2007
  • vydává písemné souhlasy, příp. rozhodnutí, se změnami v účelu užívání staveb, zakazuje změny v užívání staveb
  • vydává souhlasy a povoluje odstranění staveb, nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, případně vede dodatečné povolení a opakovaně stavební řízení, nařizuje obnovení předcházejícího stavu staveb. projednává dodatečná povolení staveb, terénních úprav a zařízení
  • provádí kontrolní prohlídky staveb a kontrolní prohlídky na stavebním pozemku
  • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb, nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, terénních úprav a zařízení
  • rozhoduje o poskytnutí stavebních příspěvků vlastníkům staveb, stavebních pozemků nebo zastavěných stavebních pozemků, kterým bylo nařízeno provedení jejich nezbytných úprav
  • projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách
  • vykonává státní dozor nevěcech územního plánování a stavebního řízení
  • projedná žádosti a vydává rozhodnutí o výjimkách v působnosti stavebního úřadu 
  • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny po dohodě s příslušným dotčeným orgánem
  • vydává souhlasy a vyjádření pro povolení staveb speciálními stavebními úřady
  • vede řízení a ukládá pokuty o přestupcích proti stavebnímu zákonu
  • zabezpečuje administrativu stavebního úřadu
  • umožňuje nahlížení do svých spisů osobám, které prokáží odůvodněnost takového požadavku
  • vede statistickou evidenci vydaných rozhodnutí a dalších opatření stavebního úřadu a o stavbách, o čemž zpracovává pravidelné statistické výkazy
  • vyměřuje správní poplatky související s jeho činností dle zákona o správních poplatcích
  • ukládá pořádkové pokuty