Obsah

ÚTVAR TAJEMNÍKA

Zrychlený odkaz: dokumenty, formuláře


 

Taťána Drcmánková

sekretářka

 • administrativa pro starostu, místostarostu a tajemníka
 • veškerá agenda spojená s Radou a Zastupitelstvem města
 • Spisová služba a skartace v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem

 

Tel: 573 502 739
E-mail: drcmankova@hulin.cz

 

 

Ing. Pavel Janečka

správce sítě

 • správa webových stránek města

 

Tel: 573 502 729
E-mail: janecka@hulin.cz

 

 

Bc. Barbora Justinová, DiS

 • sociální pracovnice
 • sociálně - právní ochrana dětí

 

Tel: 573 502 717
E-mail: justinova@hulin.cz

 

 

Jiřina Floriánová

referentka

 • školství
 • spolupráce s ÚP, hmotná nouze
 • zprostředkování pečovatelské služby
 • opatrovnictví
 • zvláštní příjemce důchodu
 • žádosti a evidence do domů s pečovatelskou službou
 • zajišťování informací zdravotně postiženým občanům a seniorům
 • akademie třetího věku
 • neziskové organizace 
      
Tel: 573 502 722
E-mail: florianova@hulin.cz

 


Útvar tajemníka

 • zabezpečuje přípravu jednání rady a zastupitelstva města
 • pořizuje zápisy ze schůzí rady a zastupitelstva
 • vede personální agendu úřadu i města (pracovníci na dohody nezařazení do úřadu)
 • spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací
 • koordinuje, poskytuje a zprostředkovává pomoc za městský úřad příspěvkovým organizacím města
 • řídí oblast kultury, osvěty a vzdělávání ve městě
 • vykonává sociální práci pro občany města
 • koordinuje a propojuje činnosti v oblasti toku informací pro občany – městský rozhlas, měsíčník Hulíňan, web města, facebook a další

 

Sekretariát 

 •  zabezpečuje administrativu pro starostu, místostarostu a tajemníka
 • pořizuje zápisy z jednání rady a schůzí zastupitelstva
 • zakládá zápisy ze schůzí výborů zastupitelstva města a komisí rady města 
 • zajišťuje spisovou službu a skartaci v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem
 • zabezpečuje pořádek ve spisovně a technické místnosti s kopírkou
 • vykonává administrativní práce pro potřeby rady a zastupitelstva
 • koordinuje návštěvy v kanceláři starosty, místostarosty a tajemníka
 • zabezpečuje informování občanů prostřednictvím městského rozhlasu a připravuje rozhlasové vysílání v souladu s platnou směrnicí o hlášení zpráv a informací prostřednictvím městského rozhlasu
 • vede evidenci odborné literatury
 • vede sklad a evidenci kancelářských potřeb a čistících prostředků
 • zodpovídá za provoz a inventář Radničního sklípku

 
Správce počítačové sítě 

 •  zabezpečuje provoz veškeré výpočetní a kopírovací techniky a zabezpečuje v této oblasti proškolení pracovníků městského úřadu
 • zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozování počítačového systému městského úřadu, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostiku operačních systémů počítačů
 • řeší a odstraňuje závady a chyby systému
 • zabezpečuje archivaci dat na serverech
 • zabezpečuje bezvadný chod počítačové sítě
 • udržuje a zabezpečuje funkčnost připojení na internet
 • zabezpečuje a zprostředkovává bezporuchové fungování telefonní sítě
 • aktualizuje a instaluje používané užívaný software a data v rámci smluv o technické podpoře a řešitelském servisu
 • sjednává a zabezpečuje opravy počítačů, kopírek a úpravy software a databází s uzavřenou smlouvou o technické podpoře
 • aktualizuje webové stránky měst 
 • zodpovídá za užívání digitálního fotoaparátu zapůjčovaného jednotlivým 
 • odborům
 • vede evidenci mobilních telefonů a agendu související s jejich užíváním
 • je pověřen správou a aktualizací elektronických certifikátů (elektronických podpisů) jednotlivých uživatelů 
 • zabezpečuje chod a nastavení uživatelských přístupových práv pro: 
 •        elektronickou spisovou službu
 •        systém evidence docházky
 •        informační systém VERA
 •        informační systém VITA
 •        ostatní lokální aplikace

 
 
Oblast sociální práce

na úseku péče o rodinu a děti 
 

 • zajišťuje preventivní a poradenskou činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí (činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí - soubor PDF)
 • spolupracuje s Městským úřadem v Kroměříži při provádění výchovných opatření a na úseku pěstounské péče
 • poskytuje dětem v naléhavých případech okamžitou pomoc a sociálně právní ochranu a vyhledává děti, na které je nutno sociálně právní ochranu zaměřit
 • provádí kontrolní terénní činnost na tomto úseku
 • standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou k dispozici k nahlédnutí v písemné podobě na útvaru tajemníka, v kanceláři č. 205 u tajemnice MěÚ Hulín a v kaceláři č. 230 u sociální pracovnice MěÚ Hulín.

 
na úseku péče o zdravotně postižené občany a seniory 
 

 • zprostředkovává poskytování pečovatelské služby
 • eviduje žádosti o umístění do domů s pečovatelskou službou (DPS) a navrhuje radě přidělení jednotlivých bytů v DPS potřebných občanům
 • sepisuje a doporučuje k vyřízení žádosti o umístění do domovů pro seniory a organizuje předvánoční návštěvy domovů pro seniory a DPS včetně zajištění a rozvozu dárkových balíčků
 • zajišťuje informovanost zdravotně postižených občanů o možnosti přidělení příspěvku na péči a dalších sociálních dávek 
 • vykonává činnost opatrovníka obyvatelům, jejichž svéprávnost byla omezena a občanům, u kterých se ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • rozhoduje o zvláštním příjemci starobního důchodu, 
 • napomáhá zapojení seniorů a zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života
 • organizuje slavnostní předávání finančních darů bezpříspěvkovým dárcům krve vedením města za 50, 60, 70, 80 a více odběrů
 • provádí kontrolní terénní činnost na tomto úseku

 

 Dokumenty, FORMULÁŘE