Obsah

VEDENÍ MĚSTA/ÚŘADU


 

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA

starosta

Tel: 573 502 712
Mob: 737 850 125
E-mail: zurek@hulin.cz
 
 • V čele úřadu stojí starosta, který plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy. 
 • Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení. 
 • Starosta je bezprostředně nadřízen tajemníkovi. Starosta odpovídá za činnost úřadu v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvu a radě. Je odpovědný ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly. Činnost zaměstnanců úřadu řídí prostřednictvím tajemníka. 
 • Plní úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi. 
 • Plní úkoly uložené mu jednacími řády a usneseními zastupitelstva a rady. 
 • Podepisuje rozhodnutí rady o odvolání podle zvláštního právního předpisu o svobodném přístupu k informacím. 
 • Vydává pokyny tajemníkovi a vedoucím odborů a ostatním zaměstnancům k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady. 
 • Přijímá opatření k připravenosti úřadu, příspěvkových organizací a organizačních složek založených nebo zřízených městem na plnění úkolů za branné pohotovosti státu a spojených s řešením mimořádných událostí (živelné pohromy, nehody, jiná nebezpečí). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelné pohromy nebo jiné mimořádné události a o svých opatřeních bezodkladně informuje radu. 
 • Odpovídá za organizování, řízení a přiměřenost a účinnost finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. 
 • Schvaluje služební cesty místostarostovi, tajemníkovi a členům orgánů města. 
 • Podepisuje za město dokumenty vydané v samostatné působnosti, spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města, zápisy z jednání rady a spolu s ověřovateli podepisuje zápis ze zasedání zastupitelstva. 

 

 


 

Leoš Holubníček

místostarosta

Tel: 573 502 714
Mob: 739 698 332
E-mail: holubnicek@hulin.cz
 
 • Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svou funkci, dále plní úkoly na úsecích činnosti svěřených mu zastupitelstvem a tímto organizačním řádem.
 • Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu a radě. 
 • Plní úkoly uložené mu jednacími řády a usneseními zastupitelstva a rady, případně uložené mu starostou v případě zastupování starosty.  
 

 


 

MGR. PEtr veselský

tajemník

Tel: 573 502 713
Mob: 736 549 993
E-mail: veselsky@hulin.cz
 
 • Vedoucím úřadu se rozumí tajemník. Plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu města. 
 • Plní úlohu statutárního orgánu zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů vůči zaměstnancům úřadu a má podpisové právo za úřad v pracovněprávních vztazích. 
 • Je nadřízený všem zaměstnancům úřadu. Stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům úřadu. 
 • Uzavírá a ukončuje za město všechny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, do výše schváleného rozpočtu. 
 • Vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců úřadu a vyjadřuje je v jejich náplních práce, u ostatních zaměstnanců rovněž na návrh příslušného vedoucího. 
 • Vykonává personalistiku pro zaměstnance, sleduje odbornou úroveň úředníků i zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace. 
 • Zajišťuje zpracování plánu vzdělávání a prohlubování kvalifikace úředníků dle zvláštního zákona. 
 • Schvaluje návrhy vedoucích zaměstnanců na poskytnutí odměn jim podřízeným zaměstnancům a rozhoduje o poskytnutí odměn vedoucím zaměstnancům i ostatním zaměstnancům. 
 • Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád úřadu a další vnitřní předpisy úřadu, pokud je nevydává rada. 
 • Koordinuje legislativní činnost úřadu při zpracování návrhů právních předpisů města, zajišťuje komplexní dohled nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města. 
 • Provádí legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů města.
 • Podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu. 
 • Podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů v samostatné působnosti města, přičemž může město zavazovat, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města. 
 • Dbá o účelnou organizaci práce úřadu, o plynulý chod jeho činnosti, ve spolupráci s vedoucími odborů připravuje pro radu návrh organizačního řádu včetně jeho změn, případně změn organizační struktury úřadu. 
 • Rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti mezi nimi. 
 • Koordinuje podklady pro jednání rady města z jednotlivých odborů do společného materiálu. 
 • Řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům. 
 • Řeší podané stížnosti na zaměstnance. 
 • Plní úkoly evidenčního orgánu při vedení registru oznámení na úseku střetu zájmů dle zvláštního zákona. 
 • Zodpovídá za programovou činnost Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích a za aktivity, které jsou v něm městem organizovány. 
 • Zodpovídá za organizaci, řízení a kontrolu činnosti Městské knihovny Hulín. 
 • Uzavírá za město Komisionářské smlouvy vztahující se k prodeji doplňkového sortimentu v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích a v Městské knihovně Hulín. 
 • Uzavírá za město smlouvy o pořadech vztahující se k programové činnosti Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích a Městské knihovny Hulín. 
 • Uzavírá za město smlouvy o dílo a smlouvy o výpůjčce vztahující se k programové činnosti Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích a Městské knihovny Hulín. 
 • Dle potřeby zabezpečuje interní audit úřadu. 
 • V době své nepřítomnosti je zastupován vedoucím Odboru právních a vnitřních věcí v rozsahu, který si vzájemně dohodnou.