Obsah

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.
Mezi další práva subjektu údajů patří:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu, resp. doplnění;
  • právo na výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo vznést námitku;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Formulář pro uplatnění práv:

Požadavek na informaci, změnu, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů (*.PDF)

Požadavek na informaci, změnu, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů (*.DOC)

 

Způsob podání žádosti
Žádost je možno učinit:

  • písemně, kterou lze doručit poštou nebo osobně na podatelny Městského úřadu v Hulíně, nám Míru 162, 768 24 Hulín;
  • v elektronické podobě podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu podatelna@hulin.cz;
  • prostřednictvím veřejné datové sítě podepsanou zaručeným elektronickým podpisem do datové schránky: 2prbftx;

Lhůta pro vyřízení žádosti
Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.


Je žádost zpoplatněná?
Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.


Jak postupovat, pokud nebudete spokojeni s vyřízením žádosti?
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.