Obsah

Formuláře žádostí, povolování výjimek, náležitosti dokumentace, stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě, provádění stavby svépomocí


Související právní předpisy:

 

Všechny formuláře jsou ve formátu *.docx, případně *.doc. Pokud chcete formulář ve formátu *.pdf, můžete jej stáhnout na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Stavební úřad v rámci své působnosti jako předběžnou informaci poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití nebo o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů, a nebo o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
               
Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
               
Rozhodnutí vyžadují terénní úpravy (zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu), stanovení dobývacího prostoru, odstavné, manipulační, prodejní skladové nebo výstavní plochy, veřejná a neveřejná pohřebiště, změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutími, úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, a dlaší záměry uvedené v § 80 odst. 3 staveb. zákona, pokud jde o území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy a záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných územích.
               
Rozhodnutí stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí vyžadují takové změny v užívání stavby, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
               
Rozhodnutí stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků. Žádost musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 staveb. zákona).
               
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě.
               
Podá-li žadatel žádost o vydání společného povolení a připojí přílohy  uvedené  v příloze B nebo C žádosti, zejména dokumentaci pro vydání společného povolení, je zahájeno společné územní a stavební řízení., případně společné územní a stavební řízení  s posouzením vlivů na životní prostředí. Výsledkem řízení je společné povolení.
             
Územní souhlas lze vydat místo územního rozhodnutí, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
             
U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu (stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až h) stavebního zákona, příp. jejich změn),  lze vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, tzv. společný souhlas, který se stavba umisťuje a povoluje.
              
Jde o stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci (s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím), o podzemní stavby (do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, o dočasné na dobu nejdéle 3 let (stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené; dobu dočasnosti nelze prodloužit), o stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky (s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m) a o stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 staveb. zákona (zařízení o celkové ploše větší než 8 m2).
             
Jde o stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, o stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1, o stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, o terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b), o udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c), o stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
               

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li staveb. zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují i změny staveb uvedených v § 104 staveb. zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 staveb. zákona. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 staveb. zákona namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji projedná ve stavebním řízení.

               
Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které je vyžadováné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměrů na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit  stavebním úřadu bez zbytečného odkladu.
               
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona (nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, distribuční soustava v elektroenergetice, distribuční soustava v plynárenství, rozvodné tepelné zařízení, vedení sítí veřejného osvětlení), nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona (stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy, stavby do 300 m2 a haly do 1 000 m2 zastavěné plochy a dočasné na dobu nejdéle 3 let, stavby do 70 m2 zastavěné plochy a stavební úpravy pro změny v užívání části stavby) nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu nebo o změnu stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.   
               
Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.
               
Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.  
               
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 staveb. zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
               
Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.
               
Žádost lze podat až v průběhu řízení o nařízení odstranění stavby, které stavební úřad zahajuje z vlastního podnětu (stavebník o toto řízení nežádá). Žádost lze podat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.
               
Žádost lze podat až v průběhu řízení o nařízení odstranění stavby, které stavební úřad zahajuje z vlastního podnětu (stavebník o toto řízení nežádá). Žádost lze podat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.
               
V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby a tuto si nechat ověřit stavebním úřadem. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

 

Žádost se podává u staveb, které byly povoleny podle předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a nebyly dosud zkolaudovány (stavební povolení nabylo právní moci před 1. lednem 2016). Stavebník předloží stavebnímu úřadu rovněž údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.