Obsah

Občanská sdružení


 

Žádost podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,  u Městského úřadu v Hulíně podala tato občanská sdružení:

 


 

Moravský ornitologický spolek, středomoravská pobočka ČSO

 

  • Kontaktní údaje žadatele: Bezručova 10, 750 02 Přerov 1, http://www.mos-cso.cz/
  • Věcná specifikace žádosti: Informace o všech zamýšlených zásazích - zejména o zateplování a stavebních úpravách budov, při nichž dojde nebo může dojít k negativnímu zásahu do hnízdiště zvláště chráněného druhu rorýse obecného
  • Místní specifikace žádosti: v rozsahu seznamu dosud registrovaných hnízdišť rorýse obecného na území města Hulína: http://www.rorysi.cz/rorysidb/search.php?mun_id=649309&vr_from=0&vr_per_page=20&vr_reverse 
  • Platnost žádosti: 25. 3. 2013 až 25. 3. 2014

 

 


 

Účast občanů: § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.

(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.

(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. 

Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů, (dále jen "občanské sdružení") nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů, pokud

a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku,

b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a

c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.