Obsah

Seznam dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


(platí pouze pro správní území pověřeného Městského úřadu Hulín)

 

Dotčené orgány


 

 

Dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Okruh dotčených orgánů se stanovuje vždy s ohledem na konkrétní záměr a současně na konkrétní místo realizace tohoto záměru.

Dotčené orgány vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, stanoviska a závazná stanoviska.

K žádosti o vydání rozhodnutí, stanoviska či závazného stanoviska je třeba přiložit vždy dokumentaci záměru/stavby zpracovanou v souladu se stavebním zákonem.

 

Důležité upozornění

 • V projektové dokumentaci musí být uvedena informace o splnění požadavků dotčených orgánů, jinak by nebyla dokumentace kompletní!

 

Seznam hlavních dotčených orgánů pro území správního obvodu pověřeného Městského úřadu Hulín:

 • Obecní úřad Břest, IdDS t36bfbz, 768 23 Břest 87 (pouze na katastru obce Břest, silniční správní orgán pro místní  komunikace)
 • Obecní úřad Pravčice, IdDS abuarex, Pravčice 46, 768 24 p. Hulín (pouze na katastru obce Pravčice - silniční správní orgán pro místní komunikace)
 • Městský úřad Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín (pouze na katastrech Hulín, Chrášťany u Hulína a Záhlinice - odbor rozvoje města a životního prostředí - silniční správní orgán pro místní komunikace),
 • Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí (IdDS, VeIké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž - vydává koordinované závazné stanovisko, ve kterém se jednotlivé dotčené orgány současně vyjádří (odbor občansko-správních agend - oddělení dopravy a silničního hospodářství - dotčený orgán pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace stavební úřad - oddělení územního plánování a státní památkové péče - dotčený orgán pro posuzování souladu s ÚPD a památkovou péči, odbor životního prostředí - dotčený orgán pro ochranu přírody a krajiny, ochranu vod, ochranu ovzduší, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu lesa, odpadového hospodářství)
 • Krajský úřad Zlínského kraje (odbor dopravy a silničního hospodářství - dotčený orgán pro silnice I. třídy, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor životního prostředí a zemědělství - u velkých záměrů. které vyžadují vynětí z fondu zemědělského půdoního fondu nad 1 ha, povolení středního zdroje znečištění, integrované povolení, posouzení vivů záměru na životní prostředí EIA), IdDS scsbwkum, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín - lze požádat i o koordinované závazné stanovisko
 • Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IdDS z3paa5u, Přílucká 213, 760 01 Zlín, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž (dotčený orgán požární ochrany)
 • Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, DS xwsai7r, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, Územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 792/13, 767 01 Kroměříž (dotčený orgán z hlediska ochrany veřejného zdraví)
 • Krajská veterinární správa Správy veterinární správy pro Zlínský kraj, IdDS 62iaijt, Lazy V 654, 760 01 Zlín, Inspektorát Kroměříž, Kojetínská 1347/86, 767 01 Kroměříž (dotčený orgán z hlediska veterinární péče)
 • Drážní úřad, Sekce stavební, IdDS 5mjaatd, Wilsonova 300/8, 12 00 Praha 2, Oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 9 (stavby na dráze a v ochranném pásmu dráhy)
 • Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací - silniční správní úřad (dálnice, rychlostní komunikace a stavby v jejich ochranných pásmech), IČ 66003008, IdDS n75aau3, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
 • Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno (VUSS), Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ 601 62 694, IDDS hjyaavk
 • Ministerstvo životního prostředí ČR, IdDS 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc (stavby o ploše nad 10 ha)
 • Ministerstvo zemědělství ČR, IČ 00020478, IdDS yphaax8, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1
 • Česká inspekce životního prostředí, IdDS h4xdzqy, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 14, pobočka Zlín, Tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín
 • ČR - Státní energetická inspekce, IdDS hq2aev4, Gorazdova 1969/24, 12 21 Praha 2 – Nové Město, Územní inspektorát pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 853, 760 01 Zlín
 • Státní fond životního prostředí ČR, IdDS favab6q, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
 • Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, IdDS a9heffd, Milady Horákové 1970/3, 658 60 Brno (z hlediska bezpečnosti práce)
 • Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IdDS 95zadtp, Cejl 13, 601 42 Brno (stanovení dobývacího prostoru a ochranaložisek nerostných surovin)
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IdDS me7aazb, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, Regionální centrum Brno, Tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno
 • Úřad pro civilní letectví ČR, IdDS v8gaaz5, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 (na katastrální území Hulín zasahuje rovněž ochranné pásmo letiště Kroměříž; opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kroměříž, vydal Úřad pro civilní letectví dne 15. 1. 2014 pod č.j. 000222-14-701 - více zde)
 • Státní plavební správa - pobočka Přerov, IdDS nkuiu4z, Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov
 • ČR - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (před 1. 1. 2014 šlo o Vojenskou ubytovací a stavební správu Brno), Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno (na celém správním území stavebního úřadu lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce VVN a VN, výstavba větrných elektráren, výstavbaradioelektronických zařízení - radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická - včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí - např. základnové stanice, výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba objektů tvořících dominanty v území - např. rozhledny, výstavba vodních nádrží - rybníky, přehrady)

 

Další instituce, s nimiž je vhodné záměr konzultovat:

 • Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, IdDS w6thp3w, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, Územní odbor vnější služby Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž
 • Policie České republiky, správa Jihomoravského kraje, odbor dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno 2
 • NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s ometenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.), IČ 44269722, NIPI Bezabriérové prostředí, o.p.s., IČ 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, Odbor správy celostátní sítě konzultačních středisek, Krajské konzultační středisko Kraj Zlínský, Svatopluka Čecha 516, 760 01 Zlín - Podhoří, e-mail nipi@nipi.cz, pro konzultaci a vydání stanoviska lze kontaktovat i pracovníky místních pracovišť v Bystřici pod Hostýnem a v Uherském Hradišti
 • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

 

Seznam vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


 

K žádosti o vydání stanoviska (příp. smlouvy o možnosti napojit nový záměr na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu) je třeba přiložit vždy

 1. kopii příslušné části katastrální mapy s vyznačeným polygonem zájmového území a
 2. tu část dokumentace záměru/stavby, k níž má ten který vlastník veřejné dopravní či technické infrastruktury stanovisko vydat, příp. s kterým má být smlouva uzavřena.

 

Důležitá upozornění

 • Do polygonu zájmového území nezapomeňte zahrnout nejen místo samotné hlavní stavby (jako např. rodinný dům, provozovnu, garáž, chlévy apod.), ale i plochu, která bude třeba pro zařízení staveniště a provádění stavby a místa vedení přípojek a nových zpevněných ploch!
 • Požadavky správců sítí se zapracovávají do projektové dokumentace, jinak by nebyla dokumentace kompletní!

 

Seznam hlavních vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury ve správním obvodu pověřeného Městského úřadu Hulín:

 • Město Hulín, IdDS 2prbftx, Městský úřad Hulín, odbor správy majetku města, nám. Míru 162, 768 24 Hulín (místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace – silnice, polní cesty a chodníky, veřejné osvětlení apod. na území města Hulína a místních částí Chrášťany a Záhlinice)
 • Obec Břest, IdDS t36bfbz, Obecní úřad Břest, 768 23 Břest 87 (místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace – silnice, polní cesty a chodníky, veřejné osvětlení apod. na území obce Břest)
 • Obec Pravčice, IdDS abuarex, Obecní úřad Pravčice, Pravčice 46, 768 24 pošta Hulín (místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace – silnice, polní cesty a chodníky, veřejné osvětlení, veřejná kanalizace, obecní studny apod.na území obce Pravčice)
 • SATE Hulín, s. r. o., Družba 1198, 768 24 Hulín (teplovod ve městě Hulíně, vodovod v Chrášťanech a Záhlinicích)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 (majetkový správce silnic I. třídy, rychlostní komunikace a dálnice na celém správním území stavebního úřadu)
 • Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IdDS jjfsbqc, K majáku 500, 761 23 Zlín (majetkový správce silnic II. a III. tříd na celém správním území stavebního úřadu)
 • Telefónica Czech Republic, a.s., IdDS d79ch2h, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, DLSS Zlín (vyjadřuje se k záměrům na celém správním území stavebního úřadu)
 • UPC Česká republika, a.s., IdDS 4hds44f, Závišova 5, 140 00 Praha 4, Pracoviště Brno, Bzenecká 2, 628 00 Brno (vyjadřuje se k vedení komunikačních sítí)
 • Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IdDS uk9gx2j, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž (vyjadřuje se k záměrům na území města Hulína a m.č. Chrášťany a Záhlinice a na území obce Břest); vodovod na území Záhlinic a Chrášťan je však ve vlastnictví města Hulína a ve správě společnosti SATE Hulín, s.r.o., proto podmínky pro připojení k vodovodu v Záhlinicích a Chrášťanech stanovuje společnost SATE Hulín, s.r.o.
 • Povodí Moravy, s.p., IdDS m49t8gw, Dřevařská 932/11, 601 75 Brno (Povodí Moravy krom jiného stanovuje na území, které bylo zaplaveno při povodních, kótu zátopy, vyjadřuje se k záměrům na celém správním území stavebního úřadu)
 • RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 279 35 311, IdDS jnnyjs6, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno-střed – Zábrdovice, konraktní místo - Kroměříž  (vydává stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu, uzavírá smlouvy o připojení stavebních záměrů k distribuční soustavě společnosti RWE GasNET, s.r.o. - vyjadřuje se k záměrům na celém správním území stavebního úřadu)
 • ČEPS, a.s., IdDS seccdqd, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 -vlastník a provozovatel přenosové soustavy (vyřizuje žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí; žádosti podané elektronicky prostřednictvím e-UtilityReport jsou zpracovávány přednostně a zdarma)
 • ČEPRO, a.s., IČ 60193531, IdDS hk3cdqj, Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 (vyřizuje žádosti o vyjádření k technickým sítím, poskytuje údaje o poloze sítě technické infrastruktury a zařízení - vyjadřuje se k záměrům na území města Hulína a obce Pravčice)
 • České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město (vyjadřuje se k záměrům na celém správním území stavebního úřadu, především z hlediska ochrany pozemků a budov v železničních stanicích a svých telekomunikačních kabelů)
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IdDS uccchjm, Dlážděná  1003/7, 110 00 Praha 1, Správa dopravní cesty Zlín, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (vyjadřuje se k záměrům na celém správním území stavebního úřadu, především z hlediska ochrany tělesa dráhy - svršku i spodku - a z hlediska ochrany železničních sítí, vydává konečné stanovisko, tj. souhrnné stanovisko z hlediska ochrany investic na dráze i sítí), Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice (vydává stanovisko ke stavebním záměrům na dráze a v ochranném pásmu dráhy)
 • ČD - Telematika a.s., IdDS dgzdjrp, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Pobočka Olomouc, Trocnovská 1266/4, 779 00 Olomouc (vyjadřuje se k záměrům na celém správním území stavebního úřadu)
   

Pokud se v místě stavebního záměru, budoucího staveniště nebo v sousedství těchto ploch a staveb na nich nachází geodetický bod, pak je třeba vyžádat si písemné stanovisko Zeměměřického úřadu: