Obsah

Zprávy

první
ze 3
další poslední

INF 04/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda stavební úřad povinného subjektu (popř. právní předchůdce - před rokem 1990) rozhodl podle platných a účinných právních předpisů legálně umístit podzemní kabelové vedení elektřiny přes pozemky ležící v k. ú. Hulín. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 03/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakým způsobem řešíme případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách? celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 02/2020

Fyzická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se možnosti pronájmu parkovacích míst v městě Hulíně a poblíž adresy Eduarda Světlíka 1035. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 01/2020

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 06/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda firmy:
Domistav CZ a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ 274 81 107,
DOMISTAV HK s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ 260 07 177
v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek. celý text

ostatní | 22. 8. 2019 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 05/2019

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o kolaudačním rozhodnutí na stavbu provozovny kosmetiky a geometrickém zaměření stavby. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 04/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se způsobu zajištění výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů, způsobu a výše jeho odměňování, kolik obdržel finančních prostředků a informaci o případném ceníku. celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 03/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 02/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 01/2019

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zda jsme využili služeb moderátora a informace o počtu obyvatel k 31.12.2018. celý text

ostatní | 16. 1. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 8/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, co se podniklo proto, aby úřední deska fungovala a kdo závadu opravoval a zda budou dokumenty na úřední desce zveřejněné po dobu její nefunkčnosti, vystaveny o to déle. celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 7/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, co se skrývá pod označením R3 a U2 v platném Územním plánu města Hulína. celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 6/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví města nebo provozovaných městem, vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými městem. celý text

ostatní | 27. 9. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 5/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 3/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na několik otázek týkajících souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR celý text

ostatní | 1. 3. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 4/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která firma našemu městu zapůjčila výpočetní techniku na volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a na Prezidentské volby v roce 2018? Dále se dotazovala na rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení nebo včetně dalších služeb, a kterých:
- celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky (v kusech notebooků a v kusech tiskáren),
- cenu za volby do Parlamentu ČR v roce 2017,
- cenu za Prezidentské volby v roce 2018. celý text

ostatní | 1. 3. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 13/2017

Fyzická osoba požádala o informace o správním řízení v přestupkové věci. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 14/2017

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace o správním řízení v přestupkové věci celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 12/2017

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace týkající se správního řízení nazvané "PARZLICH s. r. o. - výrobní hala" celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 11/2017

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací týkající se správního řízení nazvané "PARZLICH s. r. o. - výrobní hala" celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 10/2017

Společnost Kross, s.r.o. žádala o zodpovězení otázek týkajících se problémů a boje se škodlivými ptáky. celý text

ostatní | 28. 8. 2017 | Autor:

INF 9/2017

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací týkajících se vymáhání daňových nedoplatků. celý text

ostatní | 27. 7. 2017 | Autor:

INF 8/2017

Žádost o poskytnutí informace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů celý text

ostatní | 20. 7. 2017 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 7/2017

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, co to je časové období u správního deliktu trvajícího. celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 6/2017

Fyzická osoba žádala informaci, proč firma Parzlich stále pokračuje v provozu, přestože k 06.03.2017 měl být zkušební provoz ukončen a nic proti hluku a světlu nebylo dostatečně učiněno. Jak nás před hlukem a světlem ochrání stavební úřad? celý text

ostatní | 5. 4. 2017 | Autor:

INF 5/2017

Fyzická osoba žádala o informaci, co stavební úřad udělal nebo dělá pro zastavení provozu, který od 06.03.2017 stále běží, i když nebyl povolen. Žádost se vztahovala k čj. MÚH/05419/2016/ORMŽP/P. celý text

ostatní | 31. 3. 2017 | Autor:

INF 4/2017

Fyzická osoba žádala informaci, zda je již ukončeno řízení ve věci odvolání vedené pod čj. MÚH/05419/2016/ORMŽP/P a to kladně nebo záporně. Dále žádala o informaci, zda dne 29.02.2017 byl ukončen zkušební provoz. celý text

ostatní | 10. 3. 2017 | Autor:

INF 3/2017

Fyzická osoba žádala informace o tom, zda vedeme evidenci tzv. šikanózních žádostí, pokud ano, kolik jich evidujeme a počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 a 2016. celý text

ostatní | 3. 3. 2017 | Autor:

INF 2/2017

Spolek Zelná pro občany, z.s. žádal prostřednictvím svého předsedy o poskytnutí kopie dopisu včetně data doručení písemnosti, se jménem a adresou či jiným kontaktem na autorku textu "Jaká cesta z města povede parkem v roce 2017", který byl otištěn v Hulíňanu č. 2/2017. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor:

INF 1/2017

Společnost Istav Media s.r.o. prostřednictvím svého zástupce žádala o zaslání investičních plánů města Hulína pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů. celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor:
první
ze 3
další poslední