Obsah

Důležitá sdělení hlavní hygieničky

 Nařizování izolace

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 19. února 2022:

 • Článek I Nařízení izolace
 • V případech, kdy krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy rozhodne o opatřeních k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídí izolaci v minimální délce trvání 7 dnů („den nula“ plus následujících 7 kalendářních dnů):
  • a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s tím, že za „den nula“ se považuje den odběru diagnostického vzorku;
  • b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den provedení RAT testu.
 • Článek II Výjimka z izolace
 • Izolace dle článku I se nenařídí osobám nevykazujícím příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů.
 • Článek III Ukončení izolace
 • V případech, kdy krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nařídila izolaci k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., předmětnou izolaci ukončí:
  • a) osobě, u které se po dobu trvání izolace neprojevily klinické příznaky onemocnění covid-19, po uplynutí minimálně 7 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu
  • b) osobě, které byla nařízena izolace dle čl. I písm. b) a která podstoupila na základě pozitivního výsledku RAT testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a to ke dni obdržení negativního výsledku RT-PCR;
  • c) u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí alespoň 2 dnů, v průběhu, kterých daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje. Izolace trvá po celou dobu projevu klinických příznaků, pokud jejich přetrvávání nelze vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 7 dnů ode dne jejího zahájení dle čl. I;
 • Článek IV Opatření v ohnisku nákazy
 • Při zjištěném výskytu nákazy v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních a v dalších zařízeních, kde lze očekávat přítomnost vulnerabilních skupin obyvatel rozhodne krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy na základě provedeného epidemiologického šetření v ohnisku nákazy a individuálního vyhodnocení míry rizika v případech, kdy riziko ohrožení zdraví jedinců je významné a může tak představovat i významný dopad na veřejné zdraví o nastavení adekvátních protiepidemických opatřeních v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.
 • Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy může v těchto individuálních a odůvodněných případech k minimalizaci rizika ohrožení zdraví jednotlivců, dalších osob a ochrany veřejného zdraví:
  • 1. nařídit protiepidemická opatření dle § 2 odstavce 7 zákona č. 258/2000 Sb., a to s ohledem na míru rizika a vyhodnocení dopadů na dobu maximálně 14 dnů zejména, pokud se jedná:
   • a) sledování svého zdravotního stavu a v případě výskytu příznaků kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb, který stanový další postup,
   • b) používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor třídy alespoň FFP2 bez výdechového ventilu v prostředí dalších osob
   • c) omezení kontaktů s dalšími osobami na míru nezbytně nutnou, udržování odstupu alespoň 2 metry od ostatních osob.
  • 2. na základě provedeného epidemiologického šetření vystavit žádanku s epidemiologickou indikací k vyšetření metodou RT-PCR.