Obsah

Změna stavby před jejím dokončením


 

Žádost a ohlášení změny

 • O povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) lze požádat před zahájením stavby nebo v průběhu provědění stavby, vždy však pouze tehdy, pokud ještě nebylo s realizací zamýšlené změny započato! 
 • O povolení prodloužení lhůty k dokončení stavby je třeba požádat dřív, než tato lhůta uplyne. 
 • Pro žádost o povolení změny stavby je třeba vybrat příslušný formulář podle toho, na základě jakého dokumentu je stavba prováděna.

 

Formuláře žádosti:


 

Dokument, na základě kterého se stavba dosud realizuje nebo může realizovat:

 • souhlas stavebního úřadu s provedením stavebního záměru 
 • stavební povolení
 • veřejnoprávní smlouva
 • oznámený vznik oprávnění dle certifikátu autorizovaného inspektora
 • opakované stavební povolení
 • dodatečné povolení stavby
 • územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení
 • územní rozhodnutí u stavebních záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

 


 

Souhlas stavebního úřadu s provedením stavebního záměru

Ohlášená stavba prováděná na základě souhlasu stavebního úřadu s provedením stavebního záměru.

Formuláře:

 

Ohlášení změny (prodloužení) lhůty k dokončení stavby je také změnou stavby před jejím dokončením. Pro ohlášení lze využít rovněž výše uvedené formuláře.

 

Stavební povolnení 

Stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, opakované stavební povolení, dodatečné povolení nebo na ni byla uzavřena veřejnoprávní smlouva

Formuláře:

 

Povolení prodloužení lhůty k dokončení stavby je také změnou stavby před jejím dokončením. Pro podání žádosti lze využít rovněž výše uvedené formuláře.

Změnu stavby před dokončením je možné provést i na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

Změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 118 odst. 3 stavebního zákona.

 

Veřejnoprávní smlouva

Stavba prováděná podle veřejnoprávní smlouvy

Změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 118 odst. 3 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

 

Oznámený vznik oprávnění dle certifikátu autorizovaného inspektora

Stavba prováděná podle oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora

Změna stavby před jejím dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

 

Opakované stavební povolení


Formuláře:

Povolení prodloužení lhůty k dokončení stavby je také změnou stavby před jejím dokončením. Pro podání žádosti lze využít rovněž výše uvedené formuláře.

Změnu stavby před dokončením je možné provést i na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

Změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 118 odst. 3 stavebního zákona.

 

Dodatečné povolení stavby

Stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, opakované stavební povolení, dodatečné povolení nebo na ni byla uzavřena veřejnoprávní smlouva

Formuláře:

Povolení prodloužení lhůty k dokončení stavby je také změnou stavby před jejím dokončením. Pro podání žádosti lze využít rovněž výše uvedené formuláře.

Změnu stavby před dokončením je možné provést i na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

Změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 118 odst. 3 stavebního zákona.

 

Územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení

Stavba realizovaná na základě územního rozhodnutí - stavební záměry, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ale vyžadují umístění

Formuláře:

Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace (tj. zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán) nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území.

Rozhodnutí o ochranném pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost, anebo z podnětu dotčeného orgánu.

 

Platnost územního rozhodnutí

Současně s žádostí o změnu územního rozhodnutí lze požádat podle 93 odst. 3 stavebního zákona o povolení změny platnosti územního rozhodnutí, jelikož změnou územního rozhodnutí není platnost původního územního rozhodnutí dotčena.
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost.

Podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Pokud půjde o takovou změnu, která si vyžádá ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení stavebního úřadu, je třeba podat rovněž ohlášení stavby nebo žádost o její povolení - viz. příslušné formuláře.

 

Územní rozhodnutí u stavebních záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

to samé jako nahoře

 


 

Bližší informace k dané problematice poskytne obecný stavební úřad Městského úřadu Hulín, nám. 162, 768 24 Hulín.

Žádost nezapomeňte vždy řádně doložit, seznam příloh je uveden v závěru formuláře žádosti.