Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Hulín > Městský úřad

 

I. Ve věcech samostatné působnosti:  

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • sleduje, analyzuje a zajišťuje finanční situaci města
 • zpracovává návrh rozpočtu města a rozpočtových opatření a předkládá 
 • ke schválení zastupitelstvu
 • zpracovává rozpočtový výhled měst 
 • vede účetnictví města dle příslušných zákonů
 • sleduje čerpání a předkládá zprávy k vyjádření rady, finančního výboru a ke schválení zastupitelstvu
 • zpracovává návrh závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok
 • zpracovává finanční analýzu a podklady pro dluhovou službu, 
 • metodicky řídí finanční politiku ostatních odborů MěÚ, účastní se odborných jednání ve finanční oblasti
 • ukládá dle rozhodnutí orgánů města odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
 • kontroluje hospodaření organizací zřízených a založených městem ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění později vydaných předpisů 
 • řídí a provádí finanční vypořádání všech závazků města vůči právnickým a fyzickým osobám
 • zpracovává vyúčtování státních dotací
 • provádí platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města
 • vydává vnitroorganizační směrnice ve své působnosti
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu a čerpání zřízených fondů a spravuje je
 • je správcem městské pokladny
 • zpracovává platy pracovníků MěÚ a pracovníků zaměstnaných na základě uzavřených dohod
 • vede agendu související s odměňováním pracovníků přijatých na veřejně prospěšné práce a na společensky účelná pracovní místa
 • zajišťuje výplaty odměn volených funkcionářů
 • zajišťuje vyúčtování cestovních náhrad
 • eviduje závazky vyplývající ze smluv, sleduje platby z nich vyplývající a vymáhá dlužné částky vzniklé neplněním závazků z těchto smluv
 • organizačně zajišťuje inventarizaci majetku města, provádí odsouhlasení a kompletizaci provedených inventur
 • zajišťuje archivaci účetních dokladů
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města ve své působnosti
 • zpracovává DPH + daň z nabytí nemovitých věcí
 • zpracovává daňové přiznání města ve věci daně z příjmu právnických osob
 • zabezpečuje přezkoumání hospodaření města ve smyslu zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění později vydaných předpisů
 • zajišťuje a koordinuje zasedání Finančního výboru

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

 •  provádí řízení podle zákona 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění později vydaných předpisů

v oblasti místních poplatků spravuje: 

 • poplatek ze psů
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • poplatek z ubytovací kapacity

 

V oblasti koordinační a metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím 

 • metodicky řídí příspěvkové organizace v oblasti financí prostřednictvím vedoucího Odboru finančního