Obsah

Odbor vnitřních věcí

Organizační zařazení

Město Hulín > Městský úřad

 

I. Ve věcech samostatné působnosti:

na úseku vnitřních věcí

 • připravuje podklady pro jednání RMH a ZMH ve svěřené oblasti,
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, směrnic, řádů a nařízení města a příkazů tajemníka,
 • vede evidenci žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění později vydaných předpisů a zasílá odpovědi v zákonných lhůtách,
 • plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva,
 • vede evidenci petic, stížností a podnětů od občanů a koordinuje jejich vyřízení v zákonných lhůtách,
 • zajišťuje rozesílání povinných výtisků měsíčníku Hulíňan,
 • zapisuje a ověřuje finanční krytí objednávek a faktur za odbor OVV a sleduje čerpání rozpočtu ve svěřené oblasti,
 • vede evidenci smluv města a úřadu dle platné směrnice,
 • zajišťuje nákup drobného hmotného investičního majetku pro městský úřad,
 • provádí inventarizaci drobného hmotného investičního majetku městského úřadu, navrhuje vyřazení drobného hmotného investičního majetku městského úřadu,
 • předkládá žádosti RMH k projednání a na základě rozhodnutí RMH vydává souhlas s užitím loga či heraldického znaku města,
 • zajišťuje úklid budovy radnice a pracoviště stavebního úřadu (umístěného v pronajatých prostorách sousední budovy) včetně zametání chodníků, a úklidu sněhu na dvoře radnice, úklid tělocvičny a přilehlé chodby se sociálním zařízením v budově č. p. 375 na ulici Dr. Stojana v Hulíně,
 • zabezpečuje pro budovu radnice a pracoviště stavebního úřadu výsadbu květin do truhlíků a péči o ně podle potřeby
 • zabezpečuje čištění interiérů služebních aut.

 

na úseku podatelny 

 • plní funkci informační kanceláře úřadu,
 • vykonává administrativní práce – příjem a odesílání pošty a rozdělení na jednotlivé odbory úřadu dle pokynů tajemníka, rozdělování novin a časopisů pro úřad
 • vydává uložené zásilky doručované prostřednictvím kurýra,
 • elektronicky zasílá jednotlivé částky Sbírky zákonů vedení města, všem zaměstnancům úřadu a ředitelům příspěvkových organizací,
 • přijímá a eviduje došlé balíky a ceniny,
 • půjčuje náhradní klíče od místností radnice a vede aktuální evidenci,
 • pečuje o informační nástěnku ve vestibulu radnice,
 • provádí systematické vyhledávání, vystřihování a ukládání zpráv o městě, které vycházejí v denním tisku a vyvěšuje je na webové stránky města,
 • obsluhuje telefonní ústřednu,
 • zabezpečuje informování občanů prostřednictvím městského rozhlasu a připravuje rozhlasové vysílání v souladu s platným příkazem tajemníka,
 • vede evidenci ztrát a nálezů v souladu s platnou směrnicí.

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

na úseku projednávání přestupků

vykonává státní správu v základním rozsahu pověřeného obecního úřadu, zejména:

 • projednává přestupky dle zákona čís. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zpracovává zprávy o pověsti na občany pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a další oprávněné orgány,
 • vede evidenci pokut za přestupky.

na úseku matriky

vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením 
matrik (matriční úřad) zejména: 

 • vede matriční knihy a sbírky listin podle platných právních předpisů,
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – Registru obyvatel (ROB) v agendách matrik, provádí úkony, které jsou v působnosti matričního úřadu dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění později vydaných předpisů,
 • provádí vidimaci a legalizaci podle platných právních předpisů,
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu na úseku voleb a zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů o volbách do Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu a prezidenta republiky, plní úkoly organizačně technického zabezpečení voleb,
 • vede stálé a zvláštní seznamy voličů, vyznačuje v nich změny, připravuje volební tiskové sestav, vydává voličské průkazy,
 • vybírá správní poplatky.

matrika - životní události, postupy, formuláře

na úseku ohlašovny a evidence obyvatel

Vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu zejména:

 • na úseku evidence obyvatel podle platných právních předpisů - vedení evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, poskytování informací z agendového systému evidence obyvatel, zprostředkování kontaktu mezi občany,
 • vystupuje jako editor údajů části základních registrů – ROB v agendách ohlašovny,
 • vede správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu podle platných právních předpisů,
 • organizačně zabezpečuje přípravu a průběh periodického sčítání obyvatel,
 • vybírá správní poplatky.

 

evidence obyvatel - životní události, postupy, formuláře

na úseku vymáhání pohledávek

 • zajišťuje na základě předložených podkladů vymáhání pohledávek pro město, včetně vymáhání náhrad majetkových škod města.

 

na úseku podatelny

 •  provádí vidimaci a legalizaci listin podle platných právních předpisů,
 • je kontaktním místem veřejné správy (CZEC POINT), vydává občanům na žádost výpisy z veřejných i neveřejných registrů a přijímá podání občanů vůči státní správě,
 •  vede agendu úřední desky v souladu s pokyny pro vedení úřední desky města Hulína a zodpovídá za její aktuálnost jak v písemné, tak elektronické podobě,
 • vybírá správní poplatky.