Obsah

Odbor rozvoje města a životního prostředí

Organizační zařazení

Město Hulín > Městský úřad

 

I. Ve věcech samostatné působnosti: 


V oblasti investic 

 • organizuje výběrová řízení v oblasti své působnosti
 • doporučuje výběr projektantů, dodavatelů
 • uzavírá smlouvy na investiční akce města po projednání v radě
 • provádí kontrolu prováděných stavebních prací pro město ve smyslu technického dozoru investora, pokud tento není stanoven zvláštní smlouvou
 • vede agendu jednotlivých investičních akcí
 • zodpovídá za dokonalé administrování všech investičních akcí, 
 • navrhuje a předkládá radě plán investic, zabezpečuje jeho aktualizaci minimálně 1 x ročně

 
 V oblasti rozvoje města 

 • zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • aktivně vyhledává dotační zdroje a připravuje koncepční návrhy pro využití dotačních titulů
 • navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho nejvhodnější urbanistický rozvoj v souladu s ekologicky rovnovážným rozvojem území
 • vykonává státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v územním obvodu města
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast výstavby a rozvoje města
 • zabezpečuje činnost Komise pro oblast životního prostředí, cestovního ruchu 
 • a propagace a vzhledu města, 
 • • vyřizuje petice a stížnosti, oznámení a podněty týkající se zásadního stavu místních pozemních komunikací
 • vede agendu související s členstvím města ve svazku obcí RESO – Regionální sdružení obcí se sídlem v Hulíně 
 • provádí pasportizaci majetku
 • řeší oblast cestovního ruchu
 • zodpovídá za agendu vztahující se k členství města ve svazku obcí „ RESO“, v Mikroregionu Jižní Haná a ve všech dalších sdruženích (eviduje smlouvy, sleduje příspěvky, zabezpečuje účast na jednáních, přenáší informace atd.
 • zodpovídá za agendu v oblasti památkové péče
 • řeší problematiku dopravní obslužnostispolupracuje s Odborem správy majetku města a Útvarem tajemníka na správě, údržbě a opravách sbírkových předmětů v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • spolupracuje s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích při organizaci společenských a vzdělávacích akcích

 

V oblasti životního prostředí 

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve svěřené oblasti
 • připravuje obecně závazné vyhlášky města ve svěřené oblasti
 • zajišťuje a koordinuje zasedání povodňové komise v případě potřeby
 • aktualizuje Povodňový plán
 • spolupracuje se společností Kombyt servis, s. r. o. – vybírá vhodná místa pro náhradní výsadbu, vybírá sadbový materiál, dohlíží na provádění náhradní výsadby, dohlíží a koordinuje údržbu městské zeleně
 • usiluje o koncepci v ozelenění města, zabývá se vývojem městského parku a ostatních enkláv zeleně ve městě
 • vyřizuje petice a stížnosti, oznámení a podněty na úseku ŽP
 • spolupracuje s AOPK Brno, nechává vypracovávat odborné posudky na jednotlivé úseky městské zeleně
 • spolupracuje s psím útulkem Čápka v Kroměříži
 • vede evidenci včelstev
 • zabezpečuje deratizaci na veřejných prostranstvích
 • dohlíží na udržování městského mobiliáře dětských hřišť
 • dohlíží, aby byla plněna legislativa ohledně požadavků na kvalitu pitné vody v částech obce, kde není veřejný vodovod – specificky v Záhlinicích
 • koordinuje s oprávněnou osobou odběry vzorků pitných vod z městských studní Záhlinice Chrášťany
 • provádí odběry vzorků odpadních vod z recipientů Kurovický potok a Mojena – povinné plnění legislativních podmínek obce (spolupráce s VAK, smlouvy aj)
 • koordinuje odběry a monitoring vzorků z rekultivované skládky Padělky
 • provádí kontrolu a zajišťuje likvidaci černých skládek
 • jedná s firmami, které pro město zajišťují likvidaci odpadů
 • jedná s Povodím Moravy a. s. a Lesy ČR, s. p. v záležitostech týkajících se toku řeky Rusavy, jejích břehových porostů, průtočného profilu, údržby jezů a, povodňových plánů aj. 
 • spolupracuje s Pozemkovým úřadem ohledně využití polních cest, dále ohledně komplexních pozemkových úprav v souvislostech se stavbou dálniční sítě 
 • realizuje opatření Plánu odpadového hospodářství
 • koordinuje Systém zpětného odběru a elektrozařízení
 • spolupracuje se Státní rostlinolékařskou správou /podává informace o výskytu chorob a škůdců na rostlinách
 • spolupracuje s orgány veterinární správy při ochraně zvířat proti týrání – společné výjezdy s pracovníky KVS v případě stížností na týrání zvířat
 • zajišťuje odstraňování těl uhynulých zvířat ze zastavěných částí obce

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

Na úseku pozemních komunikací 

 • vydává rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 

Na úseku vodního hospodářství 

 
Na úseku odpadového hospodářství 

 • vykonává státní správu dle zákona o odpadech
 • vede evidenci odpadů města
 • připravuje a kontroluje dodržování Vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
 • provádí kontrolní řízení a metodickou pomoc u podnikatelských subjektů
 • prošetřuje došlé stížnosti na úseku odpadového hospodářství
 • podílí se na přípravě Plánu odpadového hospodářství a realizaci záměr

 

Na úseku ochrany ovzduší 

 • vykonává státní správu dle zákona o ovzduší

 
Na úseku ochrany přírody a krajiny 

 • vykonává státní správu dle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • registruje významné krajinné prvky
 • vyjadřuje se ke stavebním činnostem z hlediska kácení zeleně

 
Na úseku rybářství 

 

Podřízené organizační složky