Obsah

Oddělení územního plánování a stavebního řádu

I. Ve věcech samostatné působnosti: 

 V oblasti rozvoje města 

 • přiděluje čísla popisná a evidenční objektům ve městě Hulíně a v jeho místních částech Chrášťany a Záhlinice
 • vede evidenci přidělených čísel popisných a čísel evidenčních objektů města Hulína a jeho místních částí
 • vystupuje v roli editorů údajů na úseku RÚIAN za obec, SÚ za město Hulín a za obce Břest a Pravčice

 

II. Ve věcech přenesené působnosti: 

na úseku územního plánování města 

 • zabezpečuje souhrnné práce při plnění úkolů státní správy na úseku územního plánování
 • poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití
 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města a jejich změny, 
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve správním obvodu , 
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti , 
 • pořizuje územní studii na úseku stavebního zákona, 
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona podle potřeb města, 
 • vydává závazná koordinovaná stanoviska 
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace 

 

Na úseku obecného stavebního úřadu 
 
vykonává působnost jež vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ním souvisejících právních 
předpisů, především: 

 • poskytuje jako předběžné informace územně plánovací informace: 
 1. o podmínkách vydání územního rozhodnutí
 2. o podmínkách vydání územního souhlasu
 3. umístění stavby
 4. změně využití území
 5. změně vlivu užívání stavby na území
 • vydává územní souhlasy
 • vydává souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává stavební povolení
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením
 • může uzavírat se stavebníky veřejnoprávní smlouvy o provedení staveb
 • přijímá oznámení o uzavření smlouvy s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace 
 • uplatňuje výhrady proti oznámení stavebních záměrů s certifikátem autorizovaného inspektora
 • rozhoduje o nezpůsobilosti staveb k posouzení autorizovaným inspektorem
 • ve veřejném zájmu mění a ruší vydaná stavební povolení
 • přijímá oznámení záměrů započít s užíváním dokončených staveb
 • vydává kolaudační souhlasy
 • vydává časově omezená povolení k předčasnému užívání staveb před jejich úplným dokončením
 • rozhoduje o zkušebním provozu
 • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby pravomocně povolené před 1. 1. 2007
 • nařizuje pořízení dokumentací skutečného provedení staveb, příp. pasportů staveb a tyto ověřuje
 • vydává písemné souhlasy, příp. rozhodnutí, se změnami v účelu užívání staveb, v jejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejich podstatném rozšíření a změn v činnosti, nebo se změnou doby trvání dočasné stavby
 • vydává souhlasy a povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, případně vede dodatečné povolení a opakovaně stavební řízení
 • nařizuje obnovení předcházejícího stavu staveb
 • projednává dodatečná povolení staveb, terénních úprav a zařízení
 • provádí kontrolní prohlídky staveb, výrobků, které plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb
 • nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, terénních úprav a zařízení
 • rozhoduje o poskytnutí stavebních příspěvků vlastníkům staveb, stavebních pozemků nebo zastavěných stavebních pozemků, kterým bylo nařízeno provedení jejich nezbytných úprav
 • projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách
 • eviduje a ukládá veškerou dokumentaci a spisy obecného stavebního úřadu a umožňuje nahlížet do svých spisů
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku obecného stavebního úřadu
 • vykonává státní dozor nevěcech územního plánování a stavebního řízení
 • projedná žádosti a vydává rozhodnutí o výjimkách: 
 1. z obecných požadavků na výstavbu
 2. z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení
 3. z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
 • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny
 • vydává souhlasy a vyjádření pro povolení staveb speciálními stavebními úřady
 • vede řízení a ukládá pokuty o přestupcích a správních deliktech proti stavebnímu zákonu
 • vede spisovou službu v rozsahu své působnosti
 • eviduje, ukládá a chrání veškerá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření vydaná podle stavebního zákona včetně příslušných spisů a podkladů
 • umožňuje nahlížení do svých spisů osobám, které prokáží odůvodněnost takového požadavku
 • vede statistickou evidenci a vydaných rozhodnutích a dalších opatřeních stavebního úřadu a o stavbách, o čemž zpracovává pravidelné statistické výkazy
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona
 • ukládá pořádkové pokuty
 • vyměřuje správní poplatky související s jeho činností dle zákona o správních poplatcích
 • projednává a vyřizuje petice, stížnosti, oznámení a podněty občanů v rozsahu své působnosti